Zakup energii elektrycznej na rok 2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) (dalej: PE) do 60 punktów zasilania oświetlenia ulicznego, rozliczane obecnie w grupie taryfowej C12B oraz 19 obiektów użyteczności publicznej, rozliczane w grupie taryfowej C11 i G12 (Taryfa TAURON). Szacunkowy pobór energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg oraz obiektów użyteczności publicznej w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) wynosi 577 930 kWh. Określenie przewidywanego poboru energii nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku zaistnienia potrzeby dla punktów poboru, dla których będą obowiązywać umowy kompleksowe, obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), oraz reprezentowanie Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem nowej umowy dystrybucyjnej. Do wykonania w/w czynności Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo. Zamawiający przedstawia szacunkowe zapotrzebowanie na energię na okres 01.01.2021 - 31.12.2021 roku. Zapotrzebowanie rzeczywiste może odbiegać od szacunkowego. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. Zamawiający nie wprowadził dodatkowych zapisów dotyczących kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia ponieważ: Koszty związane z nabyciem przesył/dystrybucja, utrzymanie łącza, opłaty z tytułu mocy umownej i grupy taryfowej ponoszone są przez zamawiającego na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego na podstawie umowy dystrybucji. Stawki za usługi dystrybucji są regulowane i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z użytkowaniem, przechowywaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem, remontem i modernizacją przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji przedmiotu zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Leśna 4
Trzyciąż 32-353
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Trzyciąż
Leśna 4
Trzyciąż 32-353
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się