Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie audytów na terenie Miasta i Gminy Łosice

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Łosice (liczba budynków podlegających inwentaryzacji, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łosice – ok. 2 900 budynków), metodą wywiadu bezpośredniego.
Przedsięwzięcie ma mieć charakter monitoringowy, posłużyć jak forma zebrania informacji, których analiza pozwoli określić i ukierunkować działania w obszarze poprawy jakości powietrza na terenie gminy.
Inwentaryzacja ma być przeprowadzona w oparciu o wykaz przekazany przez Zamawiającego (listę punktów adresowych) i ma objąć inwentaryzację w terenie gminy przez ankieterów, na podstawie wcześniej pozyskanych informacji.
W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji odpowiednio wcześnie mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice mają być odpowiednio poinformowani o inwentaryzacji.
Inwentaryzacja winna objąć działania jak: zebranie danych i utworzenie bazy danych, wynagrodzenie ekspertów, rekrutacja ankieterów, wynajem sali szkoleniowej i przeszkolenie ankieterów, wykonanie identyfikatorów ankieterów, wykonanie list i map z lokalizacja budynków,
w których ankieterzy zbiorą informacje, wynagrodzenie ankieterów, opracowanie i wydruk ankiet, raport końcowy z wynikami inwentaryzacji.


II. W ramach przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić również audyt zapotrzebowania/zużycia energii elektrycznej budynków jednorodzinnych oraz wstępny audyt fotowoltaiczny budynków jednorodzinnych (jako dodatkowy element inwentaryzacji).
Audyt energetyczny pozwoli zidentyfikować potencjał w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu.
Audyt fotowoltaiczny ma na celu natomiast analizę, czy inwestycja w system fotowoltaiczny na danym obiekcie będzie wykonalna oraz opłacalna, jego przeprowadzenie dostarczy również informacji, jak duża powinna być instalacja by pokryć zapotrzebowanie na energię budynku. Fotowoltaika zaś ma na celu zmniejszenie korzystania z ogrzewania budynków paliwami,
a zwiększenie poboru energii odnawialnej.
Cały proces zmierza zatem do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza.


III. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać audyty budynków użyteczności publicznej - 2 szt. oraz badanie termowizyjnych budynków użyteczności publicznej – 8 szt., wskazanych przez Zamawiającego.


IV. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej inwentaryzacji, w tym:
1) emisja 10 spotów w Katolickim Radiu Podlasie – działanie polegało będzie na emisji materiałów audio, na temat planowanej inwentaryzacji wraz z podaniem terminów realizacji. Emisja ma być przeprowadzona 10 razy, by jej zasięg objął jak największą liczbę słuchaczy (czas emisji 20s).
2) informacja na portalach Podlasie24 oraz Łosice.info – 2 tygodnie na każdym z portali, przez ten czas na portalach internetowych serwisów informacyjnych opublikować należy informacje na temat inwentaryzacji wraz z terminem jej przeprowadzenia. Informacje należy publikować w formie pisemnych komunikatów.
3) informacje w tygodnikach regionalnych: Słowo Podlasia – 1 ogłoszenie (2 moduły), Kurier Podlaski – 1 ogłoszenie (2 moduły), Miesięcznik samorządowy – Gazeta Łosicka - 1 ogłoszenie (4 moduły).
Informacje w tygodnikach mają być zamieszczone w formie pisemnych komunikatów, informujących o planowanej inwentaryzacji wraz z terminem jej przeprowadzenia.
- opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek – 1000szt. w formacie A5.
- opracowanie, wydruk i dystrybucja plakatów informacyjnych 150 szt. w formacje A3.
Treść i szatę graficzną ulotek i plakatów należy uzgodnić z Departamentem Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa przesyłając na adres – siw@mazovia.pl.
Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne winny być opatrzone stosownymi logotypami wynikającymi z programu MIWOP MAZOWSZE.
Wytyczne do stosowania logotypów dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl
w zakładce – do pobrania.

V. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Piłsudskiego 6
Łosice 08-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Łosice
ul. Piłsudskiego 6
Łosice 08-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się