Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych oraz fartuchów ochronnych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych oraz fartuchów ochronnych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części/pakiety, tj.:
Pakiet nr 1: Rękawice chirurgiczne;
Pakiet nr 2: Fartuchy ochronne.
3. Każda część/pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części/pakietów zamówienia.
4. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 2
Poznań 60-834
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
Poznań 60-834
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się