Wyposażenie pracowni i laboratorium dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie pracowni i laboratorium dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część 1- dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Nauk o Zdrowiu
Część 2- dostawa krzeseł do sali dydaktycznej dla Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego
Część 3 – dostawa tablic do sali dydaktycznej dla Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego

a) Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego dla każdej z części zostaną odrzucone.
b) Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
c) Miejsce dostawy: przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8 w Oświęcimiu) budynek Collegium Primum.
d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
e) Zamawiający dokonał wcześniej zakupu krzeseł jak w załączniku i chce dokupić takie same, żeby nie odróżniały się od tych już kupionych i stanowiły jedną całość
3. 3 W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
3. 4 W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej . Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
3. 5 Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Kolbego 8
Oświęcim 32-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Małopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Kolbego 8
Oświęcim 32-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się