„Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy”

» Opis zapytania

„Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy”
CPV – 45000000-7 (roboty budowlane)
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
CPV – 45453000-7 (roboty remontowe i renowacyjne)
CPV – 45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne)

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z Norm Polskich i aprobat technicznych oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy w tym przepisów dotyczących Ochrony Środowiska.
3. Zakres robót:
 Roboty ogólnobudowlane:
• demontaż i utylizacja starego systemu SSP,
• demontaż i utylizacja centrali CSP-38 zlokalizowanej w LCN w budynku
nr 1,
• przełączenie elementów sterujących klapami oddzielenia pożarowego na poddaszu budynku nr 4 z centrali POLON4900 znajdującej się w budynku nr 25 do nowo projektowanej centrali w budynku nr 4,
• montaż nowego systemu SSP,
• montaż instalacji zasilającej centralę SSP i zasilacza sieciowego,
• rozbudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej TG na parterze budynku
o 2 aparaty elektryczne typu S (301 B10),
• montaż tras kablowych w postaci koryt, listew i rur instalacyjnych,
• prace okołobudowlane (bruzdowanie, zaprawianie bruzd, prace malarskie, demontaż i ponowny montaż kasetonów sufitu podwieszanego, rusztowania),
• ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym ze sztuką oraz obowiązującymi normami,
• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej,
• utylizacja zdemontowanych urządzeń oraz okablowania systemu
sygnalizacji pożaru na koszt Wykonawcy, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2019.1792 – z późn. zm.). Potwierdzenia realizacji
powyższego należy przekazać Zamawiającemu,
• przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu:
 znajomości zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich SSP (takich jak: włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne),
 umiejętności właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urządzenia systemu
 podstawowych zasad diagnostyki stanów awaryjnych,
 zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Gdańska 147
Bydgoszcz 85-915
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147
Bydgoszcz 85-915
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się