Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew.290 na odcinku od km 0+000 do km 0+465,00 w miejscowości Bogucin ”

» Opis zapytania

Przedmiotem inwestycji jest „ Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew.290 na odcinku od km 0+000 do km 0+465,00 w miejscowości Bogucin ”
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni na istniejącej jezdni asfaltowej.
Zakres inwestycji dla drogi wewnętrznej obejmuje m.in.:

 Wykonanie na całym odcinku jezdni nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej stabilizacji betonowej :
• warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 4,1m ;
• warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 4,0m ;
 Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm , podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mmm stabilizowanego mech. gr. 20 cm, na poszerzeniach , na projektowanych mijankach – zaprojektowano 3 mijanki;
 Uzupełnienie poboczy ziemnych o szerokości 0,75m wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem.
 Wykonanie nowego oznakowania pionowego;

Przebudowa drogi gminnej jest związana ze złym stanem technicznym istniejącej nawierzchni, które wymaga wykonania nowych warstw asfaltowych w celu poprawy parametrów techniczno- użytkowych drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Początek opracowania drogi znajduje się w km 0+000,00 na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 874 , zaś koniec w km 0+465,00 na granicy działki nr ew. 290.
Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1 iW2 .
Na całym projektowanym odcinku zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 4,0m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m.
Ponadto zaprojektowano 3 mijanki w km : 0+012,80, 0+220,00 i0+446,20 .
Na projektowanym odcinku drogi wewnętrznej nie występują łuki poziome.
Parametry techniczne drogi wewnętrznej:

 Klasa techniczna drogi – „ D”
 Długość odcinka drogi: dł. 465mb od km 0+000,00 do km 0+465,00
 Przekrój jezdni: szlakowy
 Szerokość jezdni: 4,0m ( 5,0m na mijankach)
 Pobocze : obustronne ziemne o szer. 0,75m
 Chodniki: brak
 Prędkość projektowa Vp=30km/h
 Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
 Mijanki: 3 szt. w km: 0+012,80; 0+220,00 i 446,20

Rozwiązania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi w następujący sposób:

a. Jezdnia asfaltowa

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
 warstwa wyrówn.-wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
 istniejąca stabilizacja betonowa 5,0MPa gr. 15cm i szer. 4,5m
 istn. warstwa odsączająca z piasku gr. 10-15cm i szer. 4,5m

b. Mijanki

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0-31,5mm - gr. 20cm
 warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

c. pobocze

 Uzupełnienie poboczy ziemnych wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem
do spadku 8%.

5. Mijanki.
W związku z szerokością projektowanej jezdni asfaltowej tj. 4,0m zaprojektowano 3 mijanki w km: 0+012,50, 0+220,00 i 446,20 w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości mijanki tj. 25m do 5,0m. Na mijance przewidziano wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie nawierzchni asfaltowej jak na jezdni. Zastosowano kosy wjazdowe i wyjazdowe na mijanki w proporcji 1:4.

6. Odwodnienie
Droga wewnętrzna posiada odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy ziemnych, które występują obustronnie wzdłuż całej drogi. Wzdłuż drogi nie występują rowy przydrożne.

7. Inne uwagi.

Roboty należy prowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo robót i jak najmniej zakłócać istniejące warunki komunikacji kołowej i pieszej.
Do realizacji inwestycji należy stosować wyroby budowlane nadające się
Opis technologii i szczegółowe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy.
Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną dla realizacji zadania.
Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści , w skład której wejdą m.in.:
1) Dziennik budowy ,
2) oświadczenie Kierownika budowy,
3) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
4) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, protokoły badań i prób,
5) dokumentacja fotograficzna,
6) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi
przez nadzór autorski i inspektora nadzoru,
Jeżeli w niniejszej SIWZ lub Dokumentacji projektowej pojawią się ewentualne
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania , także zaproponować inne niż w dokumentacji projektowej jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzystne dla jakości, obniżenia kosztów .
Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym


Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji budowlano-wykonawczej ,( zawiera : specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, rysunki , przekroje ,projekt stałej organizacji ruchu oraz jako element pomocniczy przedmiary robót )stanowiący załącznik Nr 10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowskie Przedmieście 50
Garbów 21-080
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Garbów
ul. Krakowskie Przedmieście 50
Garbów 21-080
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się