Układanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drogach gminnych

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje układanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drogach gminnych w następujących miejscowościach: Bogdańczowice, Maciejów, Smardy Górne ul. Mostowa, Smardy Dolne ul. Polna, Bażany ul. Łąkowa, Krzywizna ul. Witosa, Borkowice ul. Leśna, Borkowice ul. Lipowa, Łowkowice ul. Dzierżona i Żabiniec. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
2. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 1 rok. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 1 rok, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ.
3. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
4. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

6. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

7. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22 a w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b.

8. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 7 i 8 wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 7.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Katowicka 1
Kluczbork 46-200
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
Kluczbork 46-200
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się