Wykonanie i montaż aktywnych przejść dla pieszych w Elblągu

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i montaż aktywnych przejść dla pieszych w Elblągu

Przedmiot główny:
CPV: 45.23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Przedmioty dodatkowe:
CPV: 34.99.60.00-5
Nazewnictwo wg CPV: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż aktywnych przejść dla pieszych w Elblągu.

Realizację robót obejmujących przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający współfinansować będzie środkami pochodzącymi z „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 2020”

2. Na zakres robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, składa się:
1) Aktywne przejście dla pieszych w ul. Adama Mickiewicza w Elblągu - przy skrzyżowaniu z ul. Sochaczewską:
- Montaż aktywnych punktowych elementów najezdniowych typu LED dwustronne w osłonie żeliwnej w ilości 14 szt. instalowane przed liniami P10 patrząc na przejście od strony kierowcy. Od strony najazdu przed linią P10 element ma emitować pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło o barwie białej ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego.
- Montaż znaków D-6 w ilości 2 szt.
- Montaż lamp ostrzegawczych fi 200 mm nad znakami D-6 w ilości 2 szt.
- Montaż oraz kalibracja czujników ruchu aktywacji systemu w obrębie przejścia i podtrzymujących pracę systemu.
- Położenie okablowania oraz podłączenie kabli do lamp oraz szafy sterowniczej
- Zamontowanie oraz konfiguracja szafy sterowniczej zasilonej ze słupa oświetlenia ulicznego wraz z podtrzymaniem pracy poprzez montaż akumulatora.
- Wszelkie prace brukarskie niezbędne do uruchomienia aktywnego przejścia dla pieszych,
- Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego - białe linie P-10 na czerwonym tle.
- Wykonanie skróconego projektu wraz z oznakowaniem tymczasowym zabezpieczającym miejsce wykonania usługi montażu.
- Wykonanie wszelkiej dokumentacji projektowej w celu dokonania montażu i uruchomienia aktywnego przejścia dla pieszych.
- Zapewnienie obsługi geodezyjnej. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 szt.
- Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej długości 10 metrów.
- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o programie.

2) Aktywne przejście dla pieszych w ul. Adama Mickiewicza w Elblągu - przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego:
- Montaż aktywnych punktowych elementów najezdniowych typu LED dwustronne w osłonie żeliwnej w ilości 14 szt. instalowane przed liniami P10 patrząc na przejście od strony kierowcy. Od strony najazdu przed linią P10 element ma emitować pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło o barwie białej ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego.
- Montaż znaków D-6 w ilości 2 szt.
- Montaż lamp ostrzegawczych fi 200 mm nad znakami D-6 w ilości 2 szt.
- Montaż oraz kalibracja czujników ruchu aktywacji systemu w obrębie przejścia i podtrzymujących pracę systemu.
- Położenie okablowania oraz podłączenie kabli do lamp oraz szafy sterowniczej
- Zamontowanie oraz konfiguracja szafy sterowniczej zasilonej ze słupa oświetlenia ulicznego wraz z podtrzymaniem pracy poprzez montaż akumulatora.
- Wszelkie prace brukarskie niezbędne do uruchomienia aktywnego przejścia dla pieszych.
- Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego - białe linie P-10 na czerwonym tle.
- Wykonanie skróconego projektu wraz z oznakowaniem tymczasowym zabezpieczającym miejsce wykonania usługi montażu.
- Wykonanie wszelkiej dokumentacji projektowej w celu dokonania montażu i uruchomienia aktywnego przejścia dla pieszych.
- Zapewnienie obsługi geodezyjnej. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 szt.
- Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej długości 10 metrów.

3) Aktywne przejście dla pieszych w ul. Brzeskiej przy budynku nr 28 w Elblągu:
- Montaż aktywnych punktowych elementów najezdniowych typu LED dwustronne w osłonie żeliwnej w ilości 6 szt. (po 3 szt. na każdym pasie) instalowane przed liniami P10 i P11 patrząc na przejście od strony kierowcy. Od strony najazdu przed linią P10 i P11 element ma emitować pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło o białej ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego.
- Montaż znaków D-6 w ilości 2 szt. oraz T-27 w ilości 2 szt.
- Montaż lamp ostrzegawczych fi 200 mm nad znakami D-6 w ilości 2 szt.
- Montaż oraz kalibracja czujników ruchu aktywacji systemu w obrębie przejścia i podtrzymujących pracę systemu.
- Położenie okablowania oraz podłączenie kabli do lamp oraz szafy sterowniczej
- Zamontowanie oraz konfiguracja szafy sterowniczej zasilonej ze słupa oświetlenia ulicznego wraz z podtrzymaniem pracy poprzez montaż akumulatora,
- Wszelkie prace brukarskie niezbędne do uruchomienia aktywnego przejścia dla pieszych,
- Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego - białe linie P-10 oraz białe linie P-11 na czerwonym tle.
- Wykonanie skróconego projektu wraz z oznakowaniem tymczasowym zabezpieczającym miejsce wykonania usługi montażu.
- Wykonanie wszelkiej dokumentacji projektowej w celu dokonania montażu i uruchomienia aktywnego przejścia dla pieszych,
- Zapewnienie obsługi geodezyjnej. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 szt.
- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o programie.

Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1) PRZEDMIAR ROBÓT:
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa opracowania: Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Brzeskiej
Obiekt: Przejście dla pieszych w ul. Mickiewicza przy ul. Wojska Polskiego
Przejście dla pieszych w ul. Mickiewicza przy ul. Sochaczewskiej
Przejście dla pieszych w ul. Brzeskiej
Branża: elektryczna

2) PROJEKTY:
a) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Nazwa opracowania: Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza
Obiekt: Przejście dla pieszych w ul. Mickiewicza przy ul. Wojska Polskiego
Przejście dla pieszych w ul. Mickiewicza przy ul. Sochaczewskiej
Branża: elektryczna
b) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Nazwa opracowania: Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Brzeskiej
Obiekt: Przejście dla pieszych w ul. Brzeskiej
Branża: elektryczna

B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:
a) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nazwa opracowania: Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza
Obiekt: Przejście dla pieszych w ul. Mickiewicza przy ul. Wojska Polskiego
Przejście dla pieszych w ul. Mickiewicza przy ul. Sochaczewskiej
Branża: elektryczna
b) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nazwa opracowania: Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Brzeskiej
Obiekt: Przejście dla pieszych w ul. Brzeskiej
Branża: elektryczna

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt B. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

3. Wykonawca zobowiązany będzie przy realizacji przedmiotu zamówienia dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zależności od wykonywanych prac.
4. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.
5. Z uwagi na fakt, że roboty budowlane będą odbywać się pod ruchem, Wykonawca dołoży wszelkich starań i zorganizuje prace tak, by nie zakłócać normalnego funkcjonowania komunikacji pieszej i samochodowej, a także komunikacji autobusowej z zapewnieniem przejezdności.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców,
2) ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie,
3) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom,
7. Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaże do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Elblągu przy ul. E. Kwiatkowskiego lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląg. Przekazane materiały jw. muszą zostać zinwentaryzowane, oraz posortowane i złożone na paletach zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym miejscu.
8. Wykonawca musi być ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia - kopię polisy Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.
9. Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność dojazdów i dojść oraz prawidłową obsługę na terenie obejmującym inwestycję. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach. Musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.
11. Zamawiający informuje, że roboty należy prowadzić w taki sposób, aby:
1) zminimalizować utrudnienia w ruchu na terenie objętym inwestycją,
2) zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji, zapewnić dojazdy do przylegających nieruchomości.
12. Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, decyzjach administracyjnych wydanych dla zadania inwestycyjnego, a także zaleceń i poleceń Zamawiającego,
13. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i mogą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz do współpracy z właścicielami sąsiadujących posesji,
14. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Okres gwarancji na poszczególne roboty biegnie od daty podpisania protokołu odbioru prac.
Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
15. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,
2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
21. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Łączności 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina - Miasto Elbląg
Łączności 1
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się