Zakup i dostawa pomp zatapialnych do ścieków

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa pomp zatapialnych do ścieków”, tj.:
1) Pompy zatapialne do ścieków na pompownię ścieków PJ1 w Jagodniku - 2szt.
2) Pompy zatapialne do ścieków na pompownię P1 w Ostrowach Tuszowskich – 2szt.
3) Pompa zatapialna do ścieków w pompowni P5 w Ostrowach Tuszowskich- 1szt.
4) Pompy zatapialne do ścieków na pompownię główną na oczyszczalni ścieków w Cmolasie - 2szt.
5) Pompy zatapialne do ścieków do osadników wtórnych oczyszczalni ścieków – 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów zamawianych pomp oraz minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określa załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazuje wymagania minimalne. Wykonawca może zaoferować sprzęt o parametrach co najmniej takich jak wskazano w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych.
Szczegółowe warunki zamówienia:
a) Oferowane pompy muszą być fabrycznie nowe i spełniać wszystkie minimalne warunki przedstawione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).
b) Wykonawca zagwarantuje, że do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną użyte materiały i urządzenia posiadające atesty, certyfikaty i świadectwa zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).
c) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i ustaleniu miejsca dostawy, na własny koszt.
Za wypadki i szkody, które mogą powstać podczas dostawy odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca.
2. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Cmolas 237b
Cmolas 36-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Gmina Cmolas
Cmolas 237b
Cmolas 36-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się