Zimowe utrzymanie dróg II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na zimowe utrzymanie dróg będących w
zarządzie Gminy Miejskiej Hajnówka rozumiane jako akcja czynna, od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., poprzez:
a/ odśnieżanie dróg i ulic oraz ścieżek rowerowych na całej długości i szerokości jezdni do uzyskania czystej nawierzchni, a odsunięty śnieg pozostawić na krawędzi krawężnika z jezdnią, ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu drogowym;
b/ usuwaniu śliskości zimowej oraz gołoledzi poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi (piasek ) oraz rozmrażającymi (mieszanka solno – piaskowa),
c/ odśnieżanie i posypywanie chodników, parkingów oraz zatok przystankowych i miejsc zatrzymywania się komunikacji miejskiej,
d/ Wykonawca przy zimowym utrzymaniu dróg powinien zachować szczególną staranność przy odśnieżaniu miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne
e/ zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki,
f/ pełnienia dyżurów z gotowością sprzętu i transportu,
g/ pozimowego sprzątania piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg,
h/ praca przy zimowym utrzymaniu dróg wykonywana będzie sprzętem Wykonawcy. Wykonawca zapewnia zakup i transport materiałów niezbędnych przy usuwaniu śliskości i gołoledzi oraz miejsce, w którym materiały te będą składowane,
i/ Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za wszelkie wypadki i szkody związane z wykonaniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zimowego utrzymania dróg,
j/ wywóz nagromadzonego śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na zasadzie odrębnego rozliczenia).

2. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Hajnówka rozliczane będzie według stawki ryczałtowej za każdą dobę zimowego utrzymania dróg, określonej w formularzu ofertowym, w systemie miesięcznym po zakończonym miesiącu prowadzenia zimowego utrzymania dróg:

a) opłata za akcję czynną w wysokości 100% ustalonej dziennej stawki ryczałtowej.
 akcja czynna – utrzymywanie przejezdności na ulicach I i II standardu zgodnie z przyjętymi standardami. W akcji uczestniczą wszystkie piaskarko-solarki zadeklarowane w umowie. Podczas ciągłych opadów śniegu działania muszą być ponawiane z częstotliwością zapobiegającą tworzenie się śliskości pośniegowej.
Należy usuwać tworzące się wałki śniegowe powstałe podczas odśnieżania ulic wzdłuż parkingów,
przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej do godz.600 rano.
Podczas odśnieżania należy zwrócić uwagę na nie niszczenie linii brzegowej krawężników w
drogach i obrzeży trawnikowych na chodnikach.

b) opłata za usuwanie śliskości tylko chodników w wysokości 30% ustalonej dziennej stawki
ryczałtowej za odśnieżanie dróg gminnych. W przypadku wystąpienia gołoledzi, prace należy
prowadzić w czasie opadów, aż do uzyskania stanu nawierzchni chodnika gwarantującego
bezpieczne poruszanie się pieszych i zakończyć w ciągu 2 godzin od ustania opadów. Łączna masa
pojazdu wraz z całym osprzętem pracujących przy utrzymaniu chodników, nie powinna
przekraczać 3,5 tony.
3. W wyżej wymienionych punktach a, b, dziennej stawki ryczałtowej nie sumuje się, stosuje się
jedną z nich w rozliczeniu dobowym.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) odśnieżanie ulic i chodników
b) posypywanie ulic i chodników środkiem usuwającym śliskość
CPV: 90620000-9, 90630000-2, 90611000-3

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Aleksego Zina 1
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się