”Przebudowa drogi gminnej w m. Brzostówiec o dł. 0,990 km oraz w m. Bedlno od km 0+000 km do km 0+ 990 na działce nr 113,Gmina Radzyń Podlaski”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej w m. Brzostówiec o dł.0, 990 km oraz w m. Bedlno od km 0+000 km do km 0+ 990 na działce nr 113,Gmina Radzyń Podlaski”


Zakres robót:
• Część I zamówienia: ”Przebudowa drogi gminnej w m. Brzostówiec o dł.0, 990 km, Gmina Radzyń Podlaski
1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym-0,990 km
2. Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/ bitumicznej: zużycie emulsji 0,5 kg/ m2- 4950 m2
3.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną asfaltową- 247,5 t
4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm(warstwa ścieralna)-4950 m2
5. Pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych-2 szt.
6.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- 2 szt.
7.Koryta gł.10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni i chodników-1485 m2
8.Nawierzchnie pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm
-1485m 2
• Część II zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w m. Bedlno od km 0+ 000 do km 0+ 990 na działce nr 113 , Gmina Radzyń Podlaski”
1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym-0,990 km
2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 3905,25 m2
3. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltowa na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem: zużycie 0,8 kg/m2- 3701,25 m2
4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm( warstwa wiążąca)-3701,25 m2
5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm( warstwa ścieralna)-3701,25 m2
6. Naprawy dróg gruntowych- wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym- profilowanie poboczy- 1485,00 m 2


2. Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ obejmującej: rysunki, przekroje, STWiOR oraz przedmiary

3.Wymagania podstawowe: dotyczy części I i II

a) Okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 36 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego.
UWAGA: Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w rozdz. XV niniejszej SIWZ – dot. części I i II zamówienia
b) Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.

c) Nie zgłoszenie błędów, o których mowa w pkt. b) oznacza, że Wykonawca akceptuje dokonane przedmiary oraz dokumentację techniczną i składając ofertę zobowiązuje się do osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego efektu realizacji zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszej dokumentacji. W takiej sytuacji Wykonawca nie może wnosić żadnych roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu.

d) Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

e) Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jest on dołączony do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Zamawiający uznaje, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to, czy zostały określone, czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda przedstawienia kosztorysu przy podpisaniu umowy.

f) Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w rozdz. IV ust.1 SIWZ, w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców-wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto w art. IX - wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

g) Równoważne rozwiązania techniczne.
- W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
-W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
-Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy/roboty budowlane spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
- Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

- Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy

h) wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia oraz muszą być zgodne z obowiązującymi, w tym zakresie unormowaniami prawnymi, a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2019 poz. 266). Realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z wymaganiami, w tym zakresie wynikającymi z obowiązujących uregulowań oraz zasadami sztuki budowlanej.

i) Wykonawca, po zakończeniu realizacji zadania, przedłoży Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną.
j) Wykonawca po zakończeniu robót przedstawi Zamawiającemu operat koagulacyjny na wykonany zakres robót.

4.Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy.dot. części I-II zamówienia
4.1 Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 4.
4.2 W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4.1, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.
4.3 Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4.2, będzie obciążać w całości Wykonawcę.
4.4 Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
4.5 W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed zakończeniem realizacji kontraktu, Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy przedstawia kolejną polisę na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 4.4 stosuje się odpowiednio.
4.6 Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 4.1 lub 4.5 może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska 32
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się