Naprawa aparatury pomiarowej Hagenuk R20U na wozie DL80056 - 109/2020/ZAK2

» Opis zapytania

Szczegółowe informacje w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia zawarto w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, gdzie zawarto Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni załączyć podczas składania oferty elektronicznej wskazane poniższe oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) podpisane Oświadczenie Wykonawcy,
3) podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
4) potwierdzenie, że Wykonawca należycie wykonał co najmniej dwie usługi serwisowe wozów pomiarowych do lokalizacji miejsc uszkodzeń kabli i przeprowadzania prób napięciowych o wartości netto co najmniej 10 tys. zł każda - należy załączyć referencje.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Partyzantów 21
59-220 Legnica


» Kategoria asortymentowa

  • Elementy konstrukcyjne i przesyłowe

» Dane nabywcy

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się