„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolonych w Szkole Branżowej I stopnia oraz Szkole Przyspasabiającej do Pracy w ramach projektu pn.: „Samodzielni w życiu i w pracy” – gastronomia”

» Opis zapytania

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga realizacji zadania nr 10: Wyposażenie/Doposażenie pracowni i warsztatów szkolonych w Szkole Branżowej I stopnia oraz Szkole Przyspasabiającej do Pracy. Typ projektu 1c) w ramach projektu pn.: „Samodzielni w życiu i w pracy”.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia gastronomicznego, w tym termometrów różnego rodzaju, wag pomiarowych, garnków, mis, patelni, rondli, wałków, tarek, szatkownic, kompletów obiadowych, szklanek, filiżanek, noży, termosów i innego drobnego wyposażenia gastronomicznego w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwagi na obszerny opis, zawarty jest w załączniku Nr 6 do SIWZ.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie - zgodnie z § 9 ust. 6 SIWZ dostarczyć dla oferowanego wyposażenia opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie WSZYSTKICH parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych produktów. W przypadku gdy producent nie nadaje nazw / numeru katalogowego dla produktu, wówczas Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania – pozycji której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.
Dostarczone wyposażenie musi posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony w §6 SIWZ, z zastrzeżeniem okresu gwarancji wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji wyposażenia. Dostarczone wyposażenie gastronomiczne i stołowo-kuchenne musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, musi być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia produktu w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia dostarczonych produktów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie i sprawdzenia poprawności działania danego produktu.
Oznaczenie wg CPV:
39.70.00.00-9 - sprzęt gospodarstwa domowego, 39.22.10.00-7 sprzęt kuchenny, 39.22.00.00-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 39.22.120.0-9 – Zastawa stołowa
UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 15:00


» Lokalizacja

ul. Powstańców 1863 R.
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Powstańców 1863 R.
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.