Wykonanie dokumentacji projektowej i rewitalizacji terenu Komendy Stołecznej Policji przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie:
a) nowego parkingu zewnętrznego dla samochodów, motocykli i rowerów, wraz z odwodnieniem i oświetleniem.,
b) nowej nawierzchni i odwodnienia, wymian ogrodzenia orz bram wjazdowych,
c) rozbiórka nieczynnej stacji paliw,
d) remont budynków dużej hali, małej hali, budynku administracyjnego usługowego (z wartownią)
e) okablowanie strukturalne, system kontroli dostępu KD oraz system telewizji dozorowej CCTV
f) usunięcia wszelkich kolizji z ww. pracami
w obiekcie Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie zwane dalej „robotami budowlanymi".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do dokumentacji zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić:
1) rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy,
2) gwarancji na roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy,
3) gwarancji na zamontowane urządzenia, sprzęt na okres minimum 36 miesięcy, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta,
- liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami §1 ust. 3 pkt. 21) załącznika nr 8 do dokumentacji zamówienia.
5. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych opisanych §1 ust. 3 pkt. 21) załącznika nr 8 do dokumentacji zamówienia wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 10.
6. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się