Budowa ulicy Lotniczej w Poznaniu - powtórka

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Lotniczej na odcinku od ul. Wzlotowej do ul. Dąbrowskiego wraz z przejazdem dla straży pożarnej przez ul. Dąbrowskiego, wykonaniu kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowie sieci gazowej, oświetlenia ulicznego, budowie kanału technologicznego i sygnalizacji świetlnej oraz wykonanie nowego oznakowania wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią oraz realizacją usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Skrócona nazwa postępowania: „Budowa ul. Lotniczej w Poznaniu”. 3.2. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji: 3.2.1. Zadaniem Wykonawcy będzie w szczególności: • zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, • oznakowanie oraz zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, • zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, • zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, • wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, • uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 3.2.2. Ze względu na konieczność przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63 wraz z przyłączami Dz25, Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest spełnić wszystkie wymagania stawiane przez właściciela sieci – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 3.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości przyległych. 3.2.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia komunikacji pieszej w obrębie realizowanej inwestycji, zgodnie z czasową organizacją ruchu. 3.2.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi komunikacyjnej, posesji zlokalizowanych przy ul. 3 Pułku Lotniczego oraz ul. Wojtulanis-Karpińskiej, w tym umożliwiający okazjonalny dojazd zestawów pojazdów do 17 m długości. 3.2.6. Ruch pojazdów z ul. 3 Pułku Lotniczego w ul. Wzlotową Wykonawca jest zobowiązany nadzorować przez osoby do tego uprawnione. 3.2.7. Wymagania dodatkowe: • na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia szczegółowego harmonogramu budowlanych oraz przedstawienia go Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od zgłoszenia żądania. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wiosny Ludów 2
Poznań 61-831
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2
Poznań 61-831
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się