Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 8 części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk - 8 części”
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie:
Część 1: Dostawa odczynników wg katalogu EURx lub równoważne
Część 2: Dostawa materiałów zużywalnych wg katalogu Eppendorf lub równoważne
Część 3: Dostawa odczynników wg katalogu Promega lub równoważne
Część 4: Dostawa odczynników wg katalogu Envolab lub równoważne
Część 5: Dostawa materiałów zużywalnych wg katalogu SSIBio lub równoważne
Część 6: Dostawa materiałów zużywalnych wg katalogu POL-AURA lub równoważne
Część 7: Dostawa materiałów zużywalnych wg katalogu BIONOVO lub równoważne
Część 8: Dostawa materiałów zużywalnych wg katalogu Micro shop lub równoważne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z
Części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1.1-1.8 do SIWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały znaki
towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne do wskazanych. 2) Ewentualne wskazane przez
zamawiającego nazwy marki lub producenta mają na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu lub produktu będącego przedmiotem
zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający, poprzez użycie nazw
własnych, jak i numerów katalogowych poszczególnych producentów (dystrybutorów), określa jakość, standard, właściwości fizykochemiczne,
właściwości eksploatacyjne i użytkowe, parametry techniczne jakie powinien spełniać zaoferowany produkt równoważny. 3) Wszędzie tam, gdzie w
Opisie przedmiotu zamówienia zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza że
odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne.”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Doświadczalna 4
Lublin 20-290
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
ul. Doświadczalna 4
Lublin 20-290
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się