„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E Strzelce Wielkie – Wiewiec odcinek od km 2+800 do km 3+870”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E Strzelce Wielkie – Wiewiec odcinek od km 2+800 do km 3+870”
Do Wykonania!!!
Wymiana nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniami (konstrukcja plus nawierzchnia), utwardzone pobocza, dostosowanie istniejących zjazdów do nowych parametrów jezdni, oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegółowy zakres robót, które objęte są niniejszą częścią zamówienia opisany został
w dokumentacji projektowej w tym w projekcie budowlanym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót będącymi załącznikami do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia do ujęcia w wycenie i zrealizowania wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ. Niedopuszczalnym jest wybiórcze traktowanie któregokolwiek
z elementów dokumentacji a w szczególności zignorowanie zakresu wynikającego
z przedmiarów robót który jest integralną częścią całej dokumentacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. również takie roboty jak:
a) rozbiórki nawierzchni drogowych wraz z elementami betonowymi drogi
b) wykonanie nowej konstrukcji na poszerzeniach i nawierzchni drogi
c) wykonanie chodników platformy przy przystankach autobusowych i dostosowanie zjazdów
d) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
e) wszelkie inne, nie wymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego
i użytkowego).

Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a ich rodzaj
nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte
w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót.

Uwaga: Przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych i służy jedynie
do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez
Wykonawcę.
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien na miejscu dokonać oględzin terenu inwestycji, którego dotyczy przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy, oraz w sposób nie powodujący całkowitego wstrzymania ruchu pojazdów, pieszych na drogach, na których prowadzone będą prace.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1) Projekt
2) Przedmiary robót
3) STWIOR
4) Uzgodnienia, opinie, decyzje.

Uwaga: Wykonawca po wyborze jego oferty w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy w oparciu o który zostało wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 76
Pajęczno 98-330
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
ul. Kościuszki 76
Pajęczno 98-330
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się