Budowa placu zabaw w ramach zadania p.n. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. Etap II”.

» Opis zapytania

Teren inwestycji znajduje się na działce nr 460 obręb 11 przy ul. Bankowej w Lubiczu Górnym, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.
3.2.Projektowane elementy zagospodarowania terenu
1) budowa obiektu - plac zabaw
2) montaż elementów małej architektury:
a) tablice informacyjne
b) ławki
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy oświetlenia, torów rowerowych pumptrack, skateparku oraz zagospodarowania terenu zawartego w projekcie. Zastosowane w dokumentacji projektowej do opisu urządzeń wskazania nazw handlowych, norm, marek, znaków towarowych, itd. mają zastosowanie do nazw handlowych, norm, marek, znaków towarowych- równoważnych.
2) wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność realizowanych robót budowlanych
z opracowaniem projektowym (z wyjątkiem oświetlenia, torów rowerowych pumptrack, skateparku oraz zagospodarowania terenu), z wymaganiami umowy, harmonogramem robót budowlanych oraz zaleceniami Zamawiającego.
3) skutki finansowe jakichkolwiek odstępstw przez Wykonawcę w trakcie robót budowlanych od opracowanej dokumentacji projektowej, będą obciążać Wykonawcę. Niezapoznanie się przez Wykonawcę z terenem, którego dotyczy przedmiot zamówienia, nie zwalnia go z odpowiedzialności za błędy wynikające z nieznajomości stanu faktycznego.
3.4. Wymagania stawiane wykonawcy:
1) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi.
2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadnianie przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego terminowego wykonania zamówienia.
3) zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
4) wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną, przed, w czasie i po zakończeniu robót. Koszty obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty.
5) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do ich naprawy na własny koszt (np. uszkodzenie czy zniszczenie kamieni granicznych, drzew, ogrodzeń elementów małej architektury, itp., lub spowodowanie awarii istniejącego uzbrojenia technicznego)
6) przedmiary dołączone są wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji
własnej. Wykonawca powinien pamiętać, że bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
7) na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.
8) wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych i obsługą maszyn, będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz będą otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.).
3.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.7. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych.
3.8. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie realizował w okresie gwarancji – serwis posprzedażny, w ramach którego będzie usuwał zgłoszone przez Zamawiającego usterki (naprawa, wymiana uszkodzonych elementów) w terminie:
1) do 48 godz. od godziny zgłoszenia dla usterek zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu użytkowników,
2) do 168 godz. dla pozostałych usterek.
Termin, o którym mowa w punkcie pierwszym dotyczy podjęcia działań eliminujących zagrożenie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
Lubicz 87-162
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sport
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Lubicz
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
Lubicz 87-162
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się