Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w miejscowości Gaszów, gmina Lwówek Śląski

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w miejscowości Gaszów, gmina Lwówek Śląski. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Na działce nr 176/4 przewiduje się budowę wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Forma architektoniczna budynku:
- rzut poziomy budynku oparty jest o kształt prostokąta,
- budynek składa się z jednej kondygnacji nadziemnej,
- bryła budynku zwieńczona jest dachem stromym, dwuspadowym, pokrytym dachówką ceramiczną zakładkową,
- kąt nachylenia połaci dachowej budynku - 40 [°].

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
* szerokość: 7,80 [m],
* długość: 9,20 [m],
* wysokość budynku: 3,77 [m],
* wysokość do kalenicy: 6,97 [m],
* powierzchnia użytkowa: 50,55 [m2],
* powierzchnia netto: 55,28 [m2],
* powierzchnia zabudowy: 72,44 [m2],
* powierzchnia całkowita: 72,44 [m2],
* kubatura brutto: 388,91 [m3].

Zestawienie powierzchni użytkowych
* parter – 50,55 [m2],
* 101 wiatrołap – 2,25 [m2],
* 102 kuchnia – 6,52 [m2],
* 104 WC – 5,01 [m2],
* 105 sala – 36,77 [m2].

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 50,55 [m2].
W budynku wydzielono:
- salę główną - od wejścia z zewnątrz oddziela wiatrołap mający na celu zatrzymanie chłodnego powietrza,
- kuchnię,
- WC przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- pomieszczenie gospodarcze.

Zamawiający informuje, iż w Wykonawca w ofercie cenowej winien uwzględnić uprzątnięcie oraz oczyszczenie CAŁEJ działki nr 176/4 wraz z rozebraniem ruin budynku (zdjęcia stanu istniejącego dołączone zostaną do postępowania).

1.1. Zagospodarowanie terenu:

1.1.1. Dojścia i dojazdy:
Do działki nr 176/4 będzie zapewniony dostęp do drogi gminnej położonej na działce nr 174, przy czym:
- nawierzchnię zjazdu należy wykonać z brukowej kostki betonowej o grubości 80 [mm], którą należy ułożyć na kolejno następujących po sobie warstwach takich jak:
• podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0÷2 [mm] w warstwie o grubości 30 [mm],
• podbudowa górna z zwykłego kruszywa łamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0÷31,5 [mm] w warstwie o grubości 150 [mm],
• podbudowa dolna z zwykłego kruszywa łamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0÷63 [mm] o grubości 150 [mm],
• warstwa odsączająca z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0÷2 [mm] w warstwie o grubości nie mniejszej niż 200 [mm],
- obramowanie zjazdu wykonać należy z łukowego krawężnika betonowego o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 300 [mm], który należy ułożyć na ławie betonowej o powierzchni przekroju poprzecznego 0,08 [m2] wykonanej z betonu klasy C12/15,
- pomiędzy zjazdem a nawierzchnią asfaltową drogi gminnej wykonać należy najazdowy krawężnik betonowy o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 220 [mm], który należy ułożyć na ławie betonowej o powierzchni przekroju poprzecznego 0,08 [m2] wykonanej z betonu klasy C12/15,
- szerokość zjazdu będzie wynosić 5,00 [m], długość zjazdu będzie wynosić 0,40÷0,60 [m],
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej wyprofilowane zostanie łukiem o promieniu 5,00 [m],
- pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do ukształtowania drogi gminnej i pozostałych elementów zagospodarowania terenu,
- pochylenie poprzeczne zjazdu będzie wynosić 1,0 [%] ze spadkiem w kierunku działki nr 176/4,
- odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni zjazdu nastąpi na nieutwardzony teren działki nr 176/4.

Od zjazdu do budynku będzie zapewnione dojście, które zostanie usytuowane w wschodniej części działki, przy czym:
- nawierzchnię dojścia wykonać należy z brukowej kostki betonowej o grubości 80 [mm], którą należy ułożyć na kolejno następujących po sobie warstwach takich jak:
• podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0÷2 [mm] w warstwie o grubości 30 [mm],
• podbudowa górna z zwykłego kruszywa łamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0÷31,5 [mm] w warstwie o grubości 150 [mm],
• podbudowa dolna z zwykłego kruszywa łamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0÷63 [mm] o grubości 150 [mm],
• warstwa odsączająca z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0÷2 [mm] w warstwie o grubości nie mniejszej niż 200 [mm],
- pochylenie podłużne dojścia będzie dostosowane do niwelety terenu i pozostałych elementów zagospodarowania terenu,
- pochylenie poprzeczne dojścia będzie wynosić do 1,5 [%],
- obramowanie dojścia należy wykonać z krawężników betonowych o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 300 [mm], które należy ułożyć na ławie betonowej o powierzchni przekroju poprzecznego 0,08 [m2] wykonanej z betonu klasy C12/15, przy czym nawierzchnia dojścia powinna wystawać ponad nawierzchnię terenu biologicznie czynnego o 50 [mm],
- odprowadzenie wód powierzchniowych z nawierzchni dojścia nastąpi na nieutwardzony teren działki nr 176/4,

1.1.2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
Na działce nr 176/4 przewiduje się lokalizację jednego miejsca postojowego, które będzie obejmować trzy stanowiska dla samochodów użytkowników budynku, w tym również stanowisko postojowe dla samochodu, z których będą korzystać osoby niepełnosprawne.
Nawierzchnię stanowisk postojowych dla samochodów osobowych należy wykonać z betonowej kostki brukowej o grubości 80 [mm], którą należy ułożyć na kolejno następujących po sobie warstwach takich jak: podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0÷2 [mm] w warstwie o grubości 30 [mm], podbudowa górna z zwykłego kruszywa łamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0÷31,5 [mm] w warstwie
o grubości 150 [mm], podbudowa dolna z zwykłego kruszywa łamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0÷63 [mm] o grubości 150 [mm], warstwa odsączająca z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0÷2 [mm] w warstwie o grubości nie mniejszej niż 200 [mm].
Nachylenie poprzeczne stanowisk postojowych będzie dostosowane do niwelety terenu i pozostałych elementów zagospodarowania terenu, a nachylenie podłużne będzie wynosić 1,0 [%].
Odprowadzenie wód powierzchniowych z nawierzchni miejsca postojowego nastąpi na nieutwardzony teren działki nr 176/4.

1.1.3. Miejsca gromadzenia odpadów stałych:
Na działce nr 176/4 przy granicy wschodniej, rozdzielającej tę działkę od działki nr 174 (droga gminna), należy wykonać zadaszenia obudowanego z trzech stron ściankami ażurowymi lub pełnymi jako miejsca na pojemnik służący do czasowego gromadzenia odpadów stałych (alternatywnie – utwardzony plac do ustawiania pojemników z zamykanymi otworami wrzutowymi).

1.1.4. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych:
Działka nr 176/4 ma zapewnioną możliwość przyłączenia budynku do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.
Przyłączenie budynku do sieci wodociągowej będzie realizowane z uwzględnieniem wstępnych warunków technicznych dostawy wody WT/082/20 z dnia 28 lutego 2020 roku.
Przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej będzie realizowane z uwzględnieniem warunków przyłączenia obiektu budowlanego do sieci elektroenergetycznej z dnia 26 lutego 2020 roku o znaku WP/014913/2020/O01R02 1039310516 TD/OJG/OMP/.
Ze względu na brak zapewnienia możliwości przyłączenia budynku do sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej odbywać się będzie na nieutwardzony teren działki nr 176/4 poprzez wylewkę rur spustowych.
Odprowadzenie wód powierzchniowych z nawierzchni utwardzonych nastąpi na nieutwardzony teren działki nr 176/4.

1.1.5. Zasilanie w wodę:
Przyłącze wodociągowe - z rur: PE80 SDR 13,6; D32 L=21,5 m.
Na podstawie wydanych warunków technicznych, należy wykonać wpięcie przyłącza do istniejącego wodociągu D160PVC na działce prywatnej nr 139/4. Wpięcie wykonać za pomocą opaski do rur PVC, za którą należy zabudować zasuwę DN25. Zestaw wodomierza głównego będzie znajdował się w pomieszczeniu technicznym. Zestaw wodomierzowy składa się z:
- zaworu odcinającego DN 20,
- wodomierza JS 1,5 DN15,
- zaworu zwrotnego antyskażeniowego DN 20,
- zaworu odcinającego z odwodnieniem DN 20.
Przewód wodociągowy na zewnątrz należy montować w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na podsypce o grubości 0,10 m wykonanej z piasku.
Łączenie rur i kształtek - z pomocą muf elektrooporowych i złączek zaciskowych dla rur PE.
Podłoże o grubości 0,1m i obsypkę ochronną na wysokość 0,3m ponad wierzch rury wykonać z piasku drobno - lub średnioziarnistego.
Na wysokości 0,4m ponad wierzchem rurociągu ułożyć taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą PE z wkładką metalową, końcówki taśmy wprowadzić do budynku i do skrzynki zaworu w miejscu włączenia.

1.1.6. Odbiór nieczystości ciekłych:

W wyniku braku możliwości włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, należy wykonać zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy D160 i łącznej długości 15,5m, która będzie odprowadzać ścieki do osadnika bezodpływowego o pojemności 3,0m3.
Zbiornik bezodpływowy - z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się zastosowanie innego zbiornika np. wykonanego jako monolityczny żelbetowy lub z kręgów betonowych, którego posadowienie należy wykonać w zależności od wysokości zalegania zwierciadła wody podziemnej oraz wg wytycznych producenta.

1.1.7. Studzienki kanalizacyjne:
Zaprojektowano studzienki o średnicy DN425 mm. W skład studzienki wchodzą następujące elementy: kineta, rura trzonowa, pierścień uszczelniający, rura teleskopowa, właz żeliwny. Zwieńczenie studzienek na sieci należy wykonać zgodnie z PN-EN-124:2000 dla klasy obciążenia D125. Posadowienie studzienek na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki powinny być przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących od ruchu pojazdów - klasa D125. Studzienkę należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.
1.1.8. Zasilanie w energię elektryczną:
Zgodnie WP/014913/2020/O01R01 wdanymi dnia 26/02/2020 przez TAURON Dystrybucja S.A. budynku należy wykonać z nowo projektowanego złącza kablowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na słupie linii napowietrznej niskiego napięcia. Z wyżej wymienionego s złącza kablowego ZK1e-1P-S należy wyprowadzić wewnętrzną linie zasilająca typu YKY 5x16mm2. Wewnętrzną linie zasilającą budynek należy wprowadzić do RG. Prowadzenie W.L.Z w budynku - w bruździe pod tynkiem.
Kabel należy układać w ziemi z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym 2% na głębokości min. 0.5 m pod chodnikami oraz 0.7m w pozostałym miejscach na 10-centymetrowej podsypce z piasku, a następnie przykryć 10-centymetrową warstwą piasku. Kable należy przykryć na całej długości trasy taśmą ostrzegawczą w kolorze niebieskim, na głębokości 0,4 m.
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy zlokalizować i oznaczyć kolizje z istniejącym
i projektowanym uzbrojeniem terenu, a zlokalizowane kolizje zabezpieczyć i oznakować, zaś roboty w ich obrębie wykonywać ręcznie.
1.1.9. Zestawienie powierzchni:
Zestawienie powierzchni poszczególnych części projektowanego zagospodarowania działki nr 176/4 jest następujące:
* powierzchnia zajęta przez ruiny budynku mieszkalno – gospodarczego – 284,74 [m2],
* powierzchnia zabudowy budynku – 72,44 [m2],
* powierzchnia schodów zewnętrznych i pochylni – 6,22 [m2],
* powierzchnia nawierzchni utwardzonych – 186,27 [m2],
* powierzchnia opaski żwirowej – 14,69 [m2],
* powierzchnia zieleni – 1135,64 [m2],
* powierzchnia działki – 1700,00 [m2].

1.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:
- ławy fundamentowe żelbetowe wykonane na warstwie chudego betonu klasy C12/15 o minimalnej grubości 100 [mm],
- hydroizolacja pozioma fundamentów - sfazowanie krawędzi ław fundamentowych na szerokość 30 [mm] pod kątem 45 stopni, wykonanie z dwóch warstw papy podkładowej z asfaltem modyfikowanym SBS i osnową z włókniny poliestrowej; w obrębie narożników wklęsłych należy wykonać fasetę o promieniu 30-40 [mm] z zaprawy polimerowo - cementowej PCC klasy R3; szerokość pierwszej warstwy hydroizolacji poziomej fundamentów powinna wynosić 450 [mm], a drugiej 240 [mm]; osie każdej z warstw powinny pokrywać się z osią fundamentów,
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych o grubości 240 [mm] murowane na zaprawie cementowej klasy M7,
- hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - sfazowanie zewnętrznych krawędzi ścian na szerokość 30 [mm] pod kątem 45 []; wykonane z masy polimerowo - bitumicznej KMB położonej w ilości co najmniej dwóch warstw, przy czym grubość powłoki po wyschnięciu powinna wynosić 3,0 [mm];
- termoizolacja ścian fundamentowych – przyklejenie od strony zewnętrznej do hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubości 100 [mm] za pomocą masy KMB, zaś od strony wewnętrznej płyty o grubości 30 [mm],
- hydroizolacja pozioma ścian fundamentowych - wykonanie z jednej warstwy papy podkładowej z asfaltem modyfikowanym SBS i osnową z włókniny poliestrowej; szerokość warstwy hydroizolacji poziomej ścian fundamentowych powinna wynosić 240 [mm]; na szerokości otworów drzwiowych należy wyprowadzić hydroizolację pionową ściany na jej koronę; zewnętrzną krawędź poziomą ściany należy sfazować pod kątem 45 [°] na szerokości 15 [mm]; w pierwszą warstwę hydroizolacji należy wtopić siatkę o splocie gazejskim z włókna szklanego po kąpieli akrylowej,
- podłoga na gruncie - ułożenie warstwy kruszywa łamanego zwykłego zagęszczanego mechanicznie warstwami o grubości do 250 [mm]; wykonanie warstwy konstrukcyjnej podłogi z betonu klasy C12/15, zbrojenia przeciwskurczowego płyty betonowej z drutu o średnicy Ø3 [mm] ze stali A-0 St0S-b w postaci siatki o wymiarach oczka 100 x 100 [mm], wykonanie w warstwie konstrukcyjnej podłogi dylatacje brzegowe; wykonanie hydroizolacji poziomej; wtopienie w pierwszą warstwę hydroizolacji poziomej i pionowej taśmy uszczelniającej z kauczuku syntetycznego; wykonanie izolacji termicznej podłogi na gruncie z płyt polistyrenu ekspandowanego EPS; wykonanie warstwy dociskowej z jastrychu cementowego; zastosowanie wpustu podłogowego z kołnierzem uszczelniającym (pomieszczenie nr 104),
- ściany kondygnacji nadziemnych: ściany konstrukcyjne z bloczków betonu komórkowego o grubości 240 [mm] murowanych na zaprawie cementowo – wapiennej, ściany działowe z bloczków betonu komórkowego o grubości 120 [mm] murowanych na zaprawie cementowo – wapiennej,
- strop nad parterem – wykonanie stropu gęstożebrowego z żużlobetonowych pustaków Teriva o wysokości 210 [mm], prefabrykowanych belek kratownicowych z betonu klasy C16/20 i warstwy nadbetonu grubości 30 [mm] z betonu klasy C20/25,
- więźba dachowa - elementy drewniane należy wykonać z tarcicy iglastej czterostronnie struganej (sosna, świerk) i zaimpregnować środkami solnymi przeciwko technicznym szkodnikom drewna i grzybom:
* krokwie: 80 x 180 [mm],
* jętki: 80 x 180 [mm],
* murłaty: 140 x 140 [mm],
* płatew pośrednia: 140 x 140 [mm],
* deski stężające: 150 x 32 [mm],
* deski wiatrowe: 150 x 32 [mm].
Elementy drewniane stykające się z murem i wieńcem żelbetowym powinny być w miejscu styku odizolowane papą asfaltową,
- pokrycie dachowe - wykonanie w strefie okapowej i czołowej deskowanie krokwi z tarcicy iglastej czterokrotnie struganej i suszonej; układanie warstwy wstępnego krycia (membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna), wykonanie połączeń warstwy wstępnego krycia z pasem podrynnowym, trzonem kominowym, ścianami szczytowymi, łacenie połaci dachowej; wykonanie połączeń kontrłaty
z krokwią poza strefą okapową, kalenicową i szczytową, wykonanie połączeń łaty z każdą kontrłatą poza strefą okapową, kalenicową i szczytową, wykonanie połączeń łaty z każdą kontrłatą w strefie okapowej, kalenicowej i szczytowej, wykonanie krycia połaci dachowej dachówką ceramiczną karpiówkę układaną w koronkę, wykonanie krycia kalenicy gąsiorami ceramicznymi prasowanymi układanymi na sucho z zastosowaniem taśmy wentylacyjnej zbudowanej z dwóch pasów blachy aluminiowej i siatki polipropylenowej, montaż aluminiowej kratki wentylacyjnej w strefie okapowej połaci dachowej, wykonanie obróbki blacharskiej trzonów kominowych oraz pas nadrynnowy i podrynnowy z blachy stalowej powlekanej, pokrycie płynną lazurą dekoracyjną widoczne elementy drewniane na zewnątrz budynku, montaż ławki kominiarskiej, stopni kominiarskich, płotków śniegowych, - instalacja odwadniająca połać dachu - prefabrykowane rynny dachowe powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,55 [mm] i średnicy 150 [mm]; prefabrykowane rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,60 [mm],
- trzony kominowe - trzon wentylacyjny K1 z pustaków z betonu lekkiego, które należy murować na zaprawie montażowej fabrycznie przygotowanej; pojedynczy pustak w trzonie wentylacyjnym powinien składać się z trzech przewodów wentylacyjnych, wykonanie dylatacji z użyciem twardych płyt z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o grubości 20÷30 [mm] wokół trzonów kominowych przy przejściu przez strop, wykończenie trzonów kominowych barwionym w masie cienkowarstwowym tynkiem ozdobnym w systemie ETICS imitującym wiązanie wątku ceglanego powyżej poziomu połaci dachowej, docieplenie trzonów kominowych poprzez zastosowanie płyt z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 o grubości 50 [mm],
- stolarka okienna – wykonana z co najmniej pięciokomorowych profili PVC o współczynniku przenikania ciepła dla okna nie większym niż 1,1 [W/m2·K], szyby stolarki okiennej zbudowane z dwóch lub trzech tafli szkła typu float, a przestrzeń między szybami wypełniona ciężkim gazem - argonem, kryptonem lub ksenonem; tafle szkła zespolone za pomocą ramki dystansowej z polimerów konstrukcyjnych, montaż nawiewników higrosterowalnych, wyposażony w okap zewnętrzny akustyczny; wykonanie wewnętrznych parapetów z drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo (pomieszczenie nr 103 i 105), zabezpieczone przed atakiem owadów i grzybów i wykończone trzema warstwami powłok lakierowych, wykonanie zewnętrznych parapetów podokiennych z kształtek ceramicznych o szerokości do 100-150 [mm], wykonanie hydroizolacji podpłytkowej;
- stolarka drzwiowa zewnętrzna - wykonanie z profili aluminiowych z wkładką termiczną z wypełnieniem skrzydła panelem aluminiowym ocieplonym pianką poliuretanową, szyby stolarki drzwiowej zbudowane
z tafli szkła typu float, a przestrzeń między szybami wypełniona ciężkim gazem - argonem, kryptonem lub ksenonem, tafle szkła zespolone za pomocą ramki dystansowej z polimerów konstrukcyjnych w pakiet dwukomorowy; wyposażone w zamek główny wpuszczany rolkowy ze stali ocynkowanej i w samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową zamontowany po przeciwnej stronie zawiasów;
- stolarka drzwiowa wewnętrzna – wykonanie konstrukcji skrzydła w systemie przylgowym, skrzydło drzwiowe zbudowane z ramiaka z klejonki dębowej i panelu z drewnopochodnej płyty HDF fornirowanego naturalną okleiną dębową; zastosowanie regulowanej ościeżnicy z blachy stalowej o grubości 1,5 [mm], wyposażenie skrzydła drzwiowego D2 w dolne otwory nawiewowe, wykonanie klamek i szyldy stolarki ze stali, z wykończeniem powierzchni odpowiadającym efektowi szczotkowanej stali nierdzewnej;
- wyłaz stropowy – wykonanie, wyłazu o wymiarach otworu 600 x 1300 [mm] w sali (pomieszczenie nr 105) w stropie nad parterem, zamontowanie schodów segmentowych składanych z drewnianą drabinką,
- okładziny tynkarskie z tynku cementowo - wapiennego zaliczonego do klasy GP CS II o łącznej grubości 15 [mm] z fabrycznie przygotowanej mieszanki, który należy układać w dwóch warstwach, przy czym powierzchnie tych ścian należy wcześniej pokryć tynkiem podkładowym,
- okładziny z płytek z matowych płytek ceramicznych, zagruntowanie podłoże z tynku cementowo – wapiennego, wykonanie hydroizolacji podpłytkowej z elastycznej dwukomponentowej zaprawy polimerowo – cementowej; wykonanie okładzin ściennych w kuchni (pomieszczenie nr 102) w pasie o szerokości 500 [mm] wzdłuż wzdłuż blatów, kuchenki i umywalki oraz w WC (pomieszczenie nr 104) na wszystkich ścianach na pełnej wysokości pomieszczenia, ułożenie pasu płytek bezpośrednio nad blatami, kuchenką i umywalką oraz 300 [mm] za umywalką do poziomu posadzki;
- powłoki z farby – zagruntowanie podłoża z okładzin tynkarskich, wykonanie powłok malarskich z dwóch warstw pigmentowej farby na bazie żywicy akrylowej,
- zabudowa więźby dachowej – uzbrojenie w ścianie elewacji północno – zachodniej i południowo – wschodniej otworu wentylującego przestrzeń strychu, kratką aluminiową z kołnierzem,
- termoizolacja stropu nad parterem – wykonanie z folii polietylenowej o grubości 0,3 [mm]; zamontowanie legarów z krawędziaków o wymiarach przekroju poprzecznego 60 x 150 i 80 x 170 [mm], które powinny być wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, obrzynane i suszonej; układanie legarów krzyżowo; wykorzystanie maty z wełny mineralnej o grubości 2 x 150 [mm], układane w przestrzeniach między legarami; ułożenie folii paroprzepuszczalnej przed zamontowaniem desek na legarach, zamontowanie na legarach desek o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 25 [mm], które powinny być wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, czterostronnie struganej i suszonej,
- wykładziny z płytek – wykonanie posadzki z matowych płytek ceramicznych w pomieszczeniach budynku
o wymiarach rzutu poziomego 250 x 250 [mm] mocowane za pomocą kleju cementowego sklasyfikowanego jako C2 po uprzednim zagruntowaniu podłoża; wykonanie zespolonej hydroizolacji podpłytkową z elastycznej dwukomponentowej zaprawy polimerowo - cementowej położonej w ilości co najmniej dwóch warstw w kuchni (pomieszczenie nr 102), pomieszczeniu gospodarczym (pomieszczenie nr 103) i w WC (pomieszczenie 104; wykonanie dylatacji pośrednich w przejściach i w otworach drzwiowych, wykończenie górnej krawędzi cokolików z płytek ceramicznych kątową listową aluminiową;
- hydroizolacja w strefie cokołowej - z elastycznej dwukomponentowej zaprawy polimerowo - cementowej położonej w ilości co najmniej dwóch warstw,
- termoizolacja ścian kondygnacji nadziemnych – z płyt z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o grubości 150 [mm];
- schody zewnętrzne i pochylnia z kostki brukowej o grubości 80 [mm]; wykonanie obramowania schodów i pochylni przy wejściu głównym z palisady betonowej o wymiarach przekroju poprzecznego 180 x 120 [mm] i długości 700 [mm], układanej na ławie z betonu klasy C12/15, ułożenie granitowej kostki brukowej pomiędzy palisadą a obrzeżami; montaż obustronnej balustrady składającej się z rur ze stali ocynkowanej;
- opaska żwirowa – wykonanie wzdłuż ścian budynku o szerokości 0,40 [m] i grubości 0,30 [m] z kruszywa płukanego o frakcji uziarnienia 16÷32 [mm];
- wykonanie instalacji wentylacyjnej,
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej :
* ciepła woda użytkowa produkowana w podgrzewaczach elektrycznych przepływowych zlokalizowanych przy każdej umywalce oddzielnie,
* rozprowadzenie wody w posadzce oraz pionem do przyborów,
* wykonanie instalacji wodnej z rur wykonanych z PE stabilizowanych taśmą Al. łączonych zaprasowywanymi kształtkami mosiężnymi,
* prowadzenie przewodów do przyborów posiadających armaturę mieszaczową, stojącą - w wersji standard, w posadzkach pomieszczeń,
* wykonanie podejść do przyborów rurą średnicy nominalnej DN 16 dla wody zimnej i DN 20 dla wody ciepłej,
* wyposażenie odbiorników wody w kątowe zawory odcinające, DN10 mm i węże giętkie, ciśnieniowe w oplocie,
* montaż instalacji zimnej wody oraz c.w.u. bez naprężeń, zapewniając kompensację naturalną termicznych ruchów przewodów,
* wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV z kielichem i uszczelką gumową,
* wyprowadzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach budynku i zakończony kominkiem napowietrzającym,
* wyposażenie pionów kanalizacyjnych na poziomie parteru w trójniki rewizyjne;
- wykonanie ogrzewania elektrycznego; montaż we wszystkich pomieszczeniach grzejników elektrycznych:
Zestawienie grzejników:
Lp. Numer pomieszczenia Moc grzewcza [W] Wymiar grzejnika [cm]
1. 101 500 45x40x8
2. 103 500 45x40x8
3. 104 1000 45x49x8
4. 105 i 102 2000 x 3 45x74x8
- wykonanie instalacji elektrycznych przewodami układanymi podtynkowo:
*wyprowadzenie zasilania w energię elektryczną z projektowanego złącza kablowego ZK1e-1P-S zabudowanego nas łupie niskiego napięcia kablem YKY 5x16mm2,
* doprowadzenie kabla do projektowanej rozdzielni RG,
* wykonanie rozdzielnicy głównej RG w pomieszczeniu wiatrołapu (pomieszczenie nr 101),
*wykonanie instalacji oświetleniowej oraz awaryjnego oświetlenia,
* wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
* wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej (szybkie wyłączenie),
* wykonanie w pomieszczeniach instalacji gniazd wtykowych obwodami otwartymi przewodem YDY 3x2.5mm2 ,
* zasilenie gniazd w łazience osobnymi przewodami YDY3x2.5mm2,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej:
Jako źródło energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 340Wp. Całkowita moc ogniw fotowoltaicznych na budynku wynosi 28 szt. x 340W = 9,52 kWp

Minimalne wymagania dla modułów PV 340 kWp

DANE TECHNICZNE:
Ogniwa: monokrystaliczne
Wymiar ogniwa:60x2szt
Układ ogniw: 60 (6x10) szt.
Wymiar modułu: 1645mm x 998mm x 35mm
Waga: 19 kg
Materiał wykonania: szkło hartowane z powłoką AR, grubości 3.2mm
Obramowanie: anodyzowany stop aluminium
Junction Box: lp68
Złącze: IP68
Typ złącz: kompatybilne z MC4
Grubość okablowania: 4 mm2

Minimalne wymagania dla falownika o mocy znamionowej AC 10 kW
Wybrano inwerter z konfiguracją dla: 28 modułów 340W:

DANE TECHNICZNE:
Strona wejściowa (DC)
Maks. moc PV (cos φ = 1): 13,5 kWp
Znamionowe napięcie wejściowe (UDC,r): 380 / 220 ; 400 / 230 V
Maks. napięcie wejściowe (UDCmax): 900 V
Min. napięcie wejściowe (UDCmin): 750 V
Maksymalny prąd wejściowy
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: Tak
Maksymalna sprawność falownika: 98%
Sprawność europejska: 97,5%
Zużycie energii nocą: <2,5%
Strona wyjściowa (AC)
Moc znamionowa, cos φ = 1 (PAC,r): 710000 VA
Maks. wyjściowa moc pozorna, cos φ, adj: 10000 VA
Maks. napięcie wyjściowe (UACmax): 400/230 Vac
Min. napięcie wyjściowe (UACmin): 184-264,5 Vac
Maks. prąd wyjściowy (IACmax): 116 A
Przyłącze do sieci: 3/N~, PE(uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym)
Częstotliwość sieciowa (fmin): 50/60 Hz
Zakres nastawy współczynnika mocy
Współczynnik mocy przy mocy
Masa: 16,4 kg
Chłodzenie konwekcyjne: –
Chłodzenie z regulacją wentylatorów: Wentylator wewnętrzny
Maks. emisja hałasu: <40 dBA
Temperatura otoczenia: -40…60 °C (-4...140 °F)
Rodzaj złączy po stronie wejściowej — AC: 2 pary MC4
- wykonanie uziemień ochronnych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wyposażenie technologiczne:
*kuchnia (pomieszczenie nr 102): zlewozmywak dwukomorowy na szafce stojącej, umywalka, szafki stojące i wiszące, kuchenka elektryczna, okap kuchenny nad kuchenką elektryczną, lodówka,
* WC (pomieszczenie nr 104): miska ustępowa, pisuar, umywalka, szafka na środki czystości o wymiarach 60 x 49 x 180 [cm] z wbudowanym zlewem jednokomorowym o wymiarach 40 x 40 [cm], który zamontowany będzie na wysokości 40 [cm] nad posadzką; w posadzce będzie zamontowany wpust podłogowy o wymiarach 15 x 15 [cm], a przy pisuarze zawór o średnicy 15 mm ze złączką na wąż,
* sala (pomieszczenie nr 105): stoliki i krzesła.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy. Jeżeli w dokumentacji technicznej, stanowiącej opis niniejszego przedmiotu zamówienia do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobów determinujących równoważność podano poniżej: - dla urządzeń/instalacji/sieci technologicznych za równoważne będzie uważane takie które posiada równoważne takie parametry jak np.: punkt pracy, przepustowość, wydajność, wysokość podnoszenia, moc silnika i jego sprawność energetyczną, trwałość, dopuszczalny poziom hałasu, wykonanie materiałowe (w tym współczynnik chropowatości k, rozszerzalność liniowa), parametry wytrzymałościowe materiałów oraz wyposażenie dodatkowe; - dla urządzeń/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak np.: moc, sprawność, klasa zabezpieczenia IP; - dla obiektów/elementów/wyrobów budowlanych za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak: wytrzymałość na ściskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymałość na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepność, odporność na ciśnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej), współczynnik oporu dyfuzyjnego, odporność chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciężar właściwy, twardość, odkształcalność, temperatura stosowania. Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej i STWiOR. Zastosowane materiały muszą być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą/urządzeniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Wojska Polskiego
Lwówek Śląski 59-600
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lwówek Śląski
al. Wojska Polskiego
Lwówek Śląski 59-600
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się