Termomodernizacja budynku plebanii i kościoła Parafialnego w Kamionie Poduchownym

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku plebanii i kościoła Parafialnego w Kamionie Poduchownym.

Szczegółowy zakres inwestycji został określony w projekcie budowlanym oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będącymi załącznikami do niniejszej specyfikacji.

Zakres prac sprecyzowany jest w załączonych przedmiarach na podstawie którego Wykonawca powinien wycenić prace.

Z uwagi na przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i służy do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia oraz będzie pomocny przy rozliczeniu inwestycji. W szczególności przedmiar robót ma na celu umożliwienie dokonania wyceny robót i sprecyzowaniu zakresu.

Zamawiający ze swojej strony zapewni osobę z uprawnieniami pełniąca funkcje kierownika budowy.

Zatrudnienie na umowę o pracę
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) prace przygotowawcze, rozbiórkowe i porządkowe,
2) roboty budowlane i montażowe
3) roboty montażowe instalacji sanitarnych,
4) roboty montażowe instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obejmować ma okres realizacji umowy o zamówienie publiczne , których przedmiotem jest „Termomodernizacja budynku plebanii i kościoła Parafialnego w Kamionie Poduchownym”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 14:00


» Lokalizacja

Kamion Poduchowny 27
Kamion Poduchowny 96-512
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała w Kamionie
Kamion Poduchowny 27
Kamion Poduchowny 96-512
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się