Dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni w jednostkach Gminy Legnickie Pole w 2021 roku

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości maksymalnej do około 86 500 litrów w roku 2021, na potrzeby kotłowni zlokalizowanych w obiektach gminnych na terenie gm. Legnickie Pole. Wykaz gminnych obiektów wyposażonych w kotłownie olejowe, do których dostarczany będzie olej opałowy zawiera tabela nr 1 - Wykaz gminnych obiektów wyposażonych w kotłownie olejowe wraz z szacunkowym zapotrzebowaniem na dostawę oleju opałowego w 2021 r., stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
3.2 Warunki dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni.
1. Wielkość każdorazowej dostawy wynosić będzie minimum 6 000 (sześć tysięcy) litrów.
2. Dostarczany olej opałowy musi być zgodny z polską normą PN-C-96024:2011 dla L-1 i poniższymi parametrami:
 min. wartość opałowa 42,6 MJ/kg
 min temperatura zapłonu 56o C
 max. zawartość siarki 0,1% (m/m)
 temperatura płynięcia max. -200C
 max gęstość w temperaturze 150C 860kg/m3
 max lepkość kinematyczna w temp. 200C 6,0mm2/s
 barwa-czerwona

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokument potwierdzający, że oferowany olej spełnia w/w normę.
3. Dostawca zobowiązany będzie do realizacji sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opałowego w zamówionej ilości, na koszt i ryzyko własne, do obiektów wskazanych w zamówieniu (nazwa i adres obiektu), w terminie zakreślonym w ofercie licząc od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Zamówienia będą składane za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail Dostawcy przez Wydział Rozwoju i Organizacji Gminy w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy zamówionej ilości lekkiego oleju opałowego do poszczególnych jednostek i dokonać rozliczenia z każdą jednostką odrębnie wg poniższego zestawienia.
Fakturowanie poszczególnych dostaw lekkiego oleju na następujące jednostki:
1) Nabywca: Gmina Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole NIP: 6911276075, w tym punkty odbioru:
a) Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,
b) OSP w Legnickim Polu, ul. Książąt Śląskich 6, 59-241 Legnickie Pole
2) Nabywca: Gmina Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, NIP: 6911276075, Odbiorca: Zespół Szkół w Legnickim Polu, ul. Kosmy Damiana Asama 7, w tym punkty odbioru:
a) Zespół Szkół w Legnickim Polu, ul. Kosmy Damiana Asama 7, 59-241 Legnickie Pole,
b) Szkoła Podstawowa w Mikołajowicach, Mikołajowice 44, 59-241 Legnickie Pole,
c) Szkoła Podstawowa w Bartoszowie, Bartoszów 43, 59-241 Legnickie Pole,

3) Nabywca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Legnickie Pole, pl. H. Pobożnego 6, NIP: 6912089174 w tym punkty odbioru:
a) GOKiS ul. Benedyktynów 7 Legnickie Pole
b) świetlica w Gniewomierzu
c) świetlica w Taczalinie
d) budynek GOKiS, GOPS, pl. H. Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole.
e) świetlica w Bartoszowie, Bartoszów 13a, 59-241 Legnickie Pole.

4) Nabywca: Gmina Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, NIP: 6911276075. Odbiorca: Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Św. Jadwigi 2, 59-241 Legnickie Pole.
5. Strony ustalają, że Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty tylko i wyłącznie za lekki olej opałowy dostarczony na rzecz podmiotów wskazanych w dziale 3.2 pkt 4 SIWZ.
6. Wykonawca będzie dostarczał lekki olej opałowy pojazdem typu „autocysterna” zaopatrzoną w pompę rozładunkową, posiadającą aktualne świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowego oraz wężem rozładunkowym z złączkami dostosowanymi do otworów wlewowych zbiorników paliwa.
7. Wykonawca może realizować zamówienia wyłącznie przy pomocy osób – pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia do kierowania autocysterną i rozładunku paliw płynnych oraz na sprzęcie posiadającym aktualne badania techniczne odpowiadające wymogom dla transportu paliw płynnych.
8. Każdorazowa dostawa lekkiego oleju zostanie potwierdzona świadectwem jakości, nie później niż z dniem dostarczenia faktury. Parametry dostarczonego oleju muszą być zgodne ze świadectwem jakości i z obowiązującymi w tym zakresie normami i wymogami dla kotłowni opalanych paliwem płynnym.
9. W przypadku wątpliwości co do jakości oleju opałowego, Zamawiający zleci wykonanie badań w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca.
10. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości lekkiego oleju opałowego Wykonawca pokryje koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii pieców zasilanych tym olejem.
11. Dowodem przyjęcia dostawy lekkiego oleju będzie dokument WZ ze wskazaną faktyczną ilością dostarczonego paliwa, osobną dla każdego z obiektów. Ilość dostarczonego oleju do danego obiektu musi być potwierdzona przez upoważnionego pracownika zamawiającego i dopiero taka może stanowić podstawę do wystawienia faktury. Rozliczenie ilości dostarczonego będzie się odbywało w litrach.
12. Dostawy do poszczególnych placówek mogą być łączone. Jednak faktury za dostarczony olej muszą być wystawione oddzielnie dla każdej jednostki wg zestawienia wskazanego w dziale 3.2 pkt 4 SIWZ.
13. Dostawy będą realizowane bezpośrednio do kotłowni we wskazanych w zamówieniu obiektach gminnych rozmieszczonych na terenie gminy Legnickie Pole.
3.3 Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w umowie w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
Legnickie Pole 59-241
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Legnickie Pole
Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
Legnickie Pole 59-241
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się