Rewitalizacja miejscowości Baruchowo

» Opis zapytania

Opis przedmiotu:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakres który wchodzą m.in.:
1) Roboty rozbiórkowe:
a) rozbiórka części istniejącego parterowego budynku gospodarczego;
b) rozbiórka istniejących trójkątnych ścian szczytowych wraz z warstwami muru do poziomu projektowanego stropu;
c) rozbiórka istniejącego ogrodzenia od strony północnej;
2) Roboty budowlane:
a) nadbudowa istniejącego budynku;
b) budowa nowego skrzydła budynku;
c) budowa zadaszenia tarasu - wiaty szklanej jednospadowej;
d) budowa ogrodzenia od części południowej;
e) budowa wiaty śmietnikowej;
f) wykonanie windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych;
3) Roboty wykończeniowe budynku:
a) wykonanie i zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;
b) docieplenie budynku;
c) wykonanie tynków oraz malowanie zewnętrzne i wewnętrzne;
d) wykonanie stolarki drzwiowej wewnętrznej;
e) wykonanie ścianki działowej systemowej o minimalnych parametrach izolacyjności akustycznej: min 40dB
f) wykonanie podłogi i posadzki z materiałów gładkich antypoślizgowych;
g) wykonanie płytek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych;
h) wykonanie białego montażu w pomieszczeniach kuchennych oraz łazienkach wraz z armaturą i uchwytami dla niepełnosprawnych;
i) wykonanie kompletnej kręgielni 4-torowej - kręgielnia będzie służyć do zajęć i rozgrywek dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i seniorów, do organizowania zawodów jak i do spotkań bardziej kameralnych o charakterze klubowym. W skład wchodzi wykonanie kompletnej kręgielni 4-torowej wraz z mechanizmem, systemem zarządzania kręgielnią, oraz podstawowym wyposażeniem zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.
4) Roboty instalacyjne:
a) wykonanie kompleksowej instalacji wewnętrznych w budynku: wod-kan, c.o., c.w.u., elektrycznej; oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;
b) instalacja źródła ciepła i instalacji grzewczej wewnątrz budynku;
c) wykonanie instalacji zewnętrznej przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienką inspekcyjną oraz separatorem tłuszczów; wykonanie przyłącza wodociągowego; wykonanie instalacji gazowej wraz z zamontowaniem zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850 m3; wykonanie instalacji zewnętrznej elektrycznej;
5) Roboty zewnętrzne wykończeniowe:
a) utwardzenie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych kostką brukową betonową o gr. 8 cm;
b) utwardzenie dojść do miejsc postojowych;
c) wysianie trawą terenów zielonych;
6) Roboty towarzyszące:
a) niwelacja terenu;
b) przygotowanie terenu pod prace budowlane i wykończeniowe;
2. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
- projekt budowlany oraz wykonawczy budowy Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiórką części istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej z opisem technicznym oraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, projektem branży sanitarnej i elektrycznej,
- przedmiar robót,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.
b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.
c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem
4. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia zakresu robot z zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie zgłosi żadnych uwag do zakresu prac jakie ma wykonać, a na etapie wykonywania prac zgłosi uwagi co do zakresu - uwagi te nie będą uwzględnione.
5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne.
5.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności.
5.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, jednak nie dłużej niż na okres 84 miesięcy. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.
8. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
9. Wyłoniony Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na etapie podpisywania umowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robót oraz kosztorys ofertowy sporządzonym metodą szczegółową.
10. Zamawiający wymaga codziennej obecności kierownika budowy z branży która jest w danej chwili realizowana na budowie.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia związanej z budową kręgielni i pomniejszenia ceny oferowanej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym (zał nr 9), zawierającym wycenę wykonania kompletnej kręgielni 4-torowej. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkiego rodzaju podejść technologicznych (instalacja elektryczna, komputerowa, itp.) niezbędnych do montażu kręgielni bez konieczności wykonywania osobnych podejść technologicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Baruchowo 54
Baruchowo 87-821
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
Baruchowo 87-821
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się