„Doposażenie stołówki szkolnej SOSZ-W w Łowiczu”

» Opis zapytania

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostawy, rozmieszczenia, instalacji, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności działania sprzętu, urządzeń, wyposażenia, w tym m.in.: zmywarki z osprzętem, maszynki do mielenia mięsa, obieraczki do warzyw, kolteciarki, blendera, chłodni, lodówko – zamrażarki, zlewów, szafy chłodniczej, szafy magazynowe, regałów, stołu ze zlewem, baterii do zlewu, pieca konwekcyjnego w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwagi na obszerny opis, zawarty jest w załączniku Nr 6a, 6b do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie - zgodnie z § 9 ust. 6 SIWZ dostarczyć dla wszystkich oferowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie WSZYSTKICH parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania – pozycji której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

Dostarczony sprzęt, wyposażenie musi posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony w §6 SIWZ, z zastrzeżeniem okresu gwarancji wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji wyposażenia. Dostarczony sprzęt, wyposażenie gastronomiczne musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęty pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia/sprzętu w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia dostarczonych produktów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie, rozmieszczenia, zainstalowania oraz uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania danego produktu.
Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przedmiotu umowy do przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu, wyposażenia.
Zadanie jest realizowane w ramach modułu 3 Programu – „Posiłek w szkole i w domu”.

Dostarczony sprzęt, urządzenia, wyposażenie, w szczególności przeznaczone do kontaktu z żywnością musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać deklaracje CE,
b) dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
d) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w znaczniku nr 6a, 6b do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
e) odpowiadać wymaganiom ogólnym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009 r., str. 14).

Oznaczenie wg CPV:
39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39700000-9 - sprzęt gospodarstwa domowego, 39.14.33.10-2 Stoliki, 39.11.20.00-0 Krzesła

Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2).

UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 15:00


» Lokalizacja

ul. Powstańców 1863 R.
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Powstańców 1863 R.
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się