Dostawa smaru CX80 silicon SPRAY lub produktu równoważnego dla potrzeb TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział El. Jaworzno

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. – Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty w II Rundzie zapytania na dostawę:


- SMAR SILIKONOWY SPRAY CX80 450g (017-101-107-0 ) w ilości: 10 szt.
SMAR SILIKONOWY – SILIKON SPRAY 300 lub 500 ml. np.: http://www.cx80.pl/nasze-produkty/smary-cx80/cx80-silikon-spray-detail.html lub
Cx-80 Smar silikonowy w aerozolu 9074 300 ml - https://m.ceneo.pl/30596009

Ofertę cenową należy złożyć na opakowanie Typ: SPRAY - Zamawiający nie dopuszcza składani ofert w innych opakowania z uwagi na przeznaczenie i zastosowanie smaru w trudno dostępnych miejscach.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne innych producentów o podobnych lub lepszych właściwościach. Oferta cenowa złożona na produkt równoważny innego producenta winna być złożona na opakowania o pojemnościach granicznych od 300 do 500 ml. Przy złożeniu oferty wymagana aktualna karta charakterystyki oferowanego produktu.


Z uwagi że Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia kolejnej rundy zapytania oraz mając na uwadze pilną potrzebę zakupu smaru, prosimy o złożenie oferty ostatecznej z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego.


---------------------------------------
UWAGI:
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i patentowych producenta.
--------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyny Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - wg. Incoterms 2020 - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51;
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: możliwie najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- Zobowiązanie Dostawcy składającego ofertę: Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w formularzu elektronicznym, umieszczonego na tzw. białej liście podatników VAT, na które dokonana będzie płatność w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę za zrealizowaną dostawę.
- dokumenty wymagane wraz z dostawą: karta charakterystyki oraz dowód dostawy.

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

2. Kryteria ogólne:
- Kryterium oceny ofert: Cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty;


3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta;

4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się