Budowa parkingu na potrzeby Klubu Dziecięcego w Gołębiewku gm. Kutno

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu na potrzeby Klubu Dziecięcego w Gołębiewku gm. Kutno. Zakres projektu obejmuje m.in. zabezpieczenie i przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, oznakowanie terenu budowy, meliorację agrotechniczną (w tym ścięcie drzew, karczowanie pni i korzeni, uprzątnięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego drewna i pozostałości) oraz utwardzenie nawierzchni, wykonanie miejsc parkingowych i chodnika. Parking zostanie wykonany częściowo z płyt ażurowych, a częściowo z kostki betonowej.
1.2. Budowa parkingu stanowi priorytetową infrastrukturę drogową Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku z przeznaczeniem na potrzeby Klubu Dziecięcego w miejscowości Gołębiewek Nowy 54, w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Kutno pn: „Utworzenie w 2020 roku 23 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Gołębiewku, Gołębiewek Nowy 54”. Inwestycja realizowana jest ze środków własnych oraz dofinansowania w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch +.
1.3. Niezbędne jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca wykona na koszt własny. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin miejsca wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym dokonywanie pomiarów, badań i wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i terminu.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu budowy.
1.5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji Przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.6. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie należącym do czynnego obiektu Szkoły Podstawowej, w związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz opracowania i przedstawienia Zamawiającemu projektu organizacji budowy (tymczasowa organizacja ruchu na czas realizacji zamówienia) w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, a także jego uzgodnienia i wdrożenia. Przy opracowywaniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dostęp do placu budowy dla ciężkiego sprzętu budowlanego przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych ciągów komunikacyjnych pieszych oraz płynności ruchu drogowego, a w szczególności bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu placu budowy.
1.7. Roboty obejmują m.in.:
1.7.1. Budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na podbudowie;
1.7.2. Budowę miejsca postojowego dla autobusu wraz z utwardzeniem terenu na podbudowie;
1.7.3. Budowę chodnika;
1.7.4. Ułożenie krawężnika najazdowego z oporem;
1.7.5. Ułożenie obrzeży;
1.7.6. Wycięcie drzew;
1.7.7. Montaż furtki
1.7.8. Ustawienie znaku informacyjnego o miejscu postojowym dla osób niepełnosprawnych.
1.8. Wycięcie drzew wskazane w pkt 1.7.6. powyżej na obszarze wykonania Przedmiotu zamówienia zostanie wykonane przez Wykonawcę zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 18 listopada 2019 r., stanowiącą załącznik nr 20 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie przystąpienia do wycinki drzew oraz do jego pisemnego poinformowania, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, o dokonaniu wycinki drzew, celem opracowania przez Zamawiającego operatu szacunkowego oraz przeprowadzenia procedury przeklasyfikowania gruntu na potrzeby dalszej realizacji Przedmiotu zamówienia. Odbiór robót dotyczących wycinki drzew (pkt 1.7.6. powyżej) zostanie dokonany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego protokołu odbioru, w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego oraz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Zamawiający informuję, że wykonanie operatu szacunkowego oraz przeprowadzenie procedury przeklasyfikowania gruntu i ponoszenie opłaty wynikających z Decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 18 listopada 2019 r. leży po stronie Zamawiającego.
1.9. Szczegółowy zakres robót określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacje techniczne, przedmiar robót, rysunki oraz umowa, stanowiące załączniki SIWZ.
2. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane prace, zamontowane urządzenia i wykorzystane materiały.
3. Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, tj. załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej SIWZ i zaistnienie ewentualnych niezgodności lub braków w ich treści zgłosić Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy Pzp.
4. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) dotyczących:
5.1. Wykonywanie robót w zakresie czynności w branży budowlanej;
6. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu w formie oświadczenia / wykazu dane osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę.
7. Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń i produktów użyte w przedmiarze robót, projektach, specyfikacjach technicznych, mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem / równoważny /.
8. Wszelkie użyte w projektach, specyfikacjach technicznych odniesienia do norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych.
9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej.
10. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
11. Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.
13. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonania robót na cały okres realizacji Przedmiotu zamówienia, w tym odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem drzewostanu wraz z bryłą korzeniową, graniczącego z placem budowy, na którym realizowany będzie Przedmiot zamówienia.
14. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
15. Nomenklatura:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
4522330-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 12:20


» Lokalizacja

ul. Witosa 1
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Kutno
ul. Witosa 1
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się