Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalach mieszkalnych przy ul. Tomasza 7/1, ul. Opolskiej 12/3, ul. Chopina 12/3 wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - Pakiet 12

» Opis zapytania

A. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja lokali mieszkalnych położonych przy
ul. Tomasza 7/1, ul. Opolskiej 12/3, ul. Chopina 12/3.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji i remontu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Bytomia.
Zakresy robót budowlanych i instalacyjnych w lokalach są zróżnicowane przedmiarowo i obejmują
m.in. wykonanie robót ogólnobudowlanych, tynkarsko-malarskich, stolarskich, posadzkowych, elektroinstalacyjnych, murarskich, podłogowych, izolacyjnych, instalacyjnych wod-kan, z podziałem określonym poniżej:
a) Część I – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Tomasza 7/1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
b) Część II – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Opolska 12/3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.2.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
c) Część III – Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom – ul. Chopina 12/3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ – Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się
z miejscem wykonywania robót oraz ze stanem faktycznym obiektu, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamówienia@bm.bytom.pl do dnia 25.09.2020 r. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie lub e-mailem.
B. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (pod pojęciem Podwykonawcy, Zamawiający rozumie również dalszych Podwykonawców) przy realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r., poz. 227) wykonujących odpowiednio czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi, tynakrsko-malarskimi, stolarskimi, posadzkowymi, elektroinstalacyjnymi, murarskimi, podłogowymi, izolacyjnymi i instalacyjnymi wod-kan.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności.
W tym celu Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu nw. dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności.
5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań postawionych Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umownych.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Zielna 25B
Bytom 41-907
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
Zielna 25B
Bytom 41-907
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się