„Konserwacja bieżąca dróg leśnych gruntowych w Nadleśnictwie Czerniejewo”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Konserwacja bieżąca dróg leśnych gruntowych w Nadleśnictwie Czerniejewo”.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy PZP i określa maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia, która obejmuje:
1) zamówienie podstawowe – bieżąca konserwacja odcinków dróg leśnych gruntowych w Nadleśnictwie Czerniejewo w leśnictwach: Jezierce, Karw, Linery, Dzikowy Bór, Słomówko.
2) zamówienie opcjonalne nr 1 – bieżąca konserwacja odcinków dróg leśnych gruntowych w leśnictwie Karw.
3) zamówienie opcjonalne nr 2 – bieżąca konserwacja odcinków dróg leśnych gruntowych w leśnictwie Milkarowo.
4) zamówienie opcjonalne nr 3 – bieżąca konserwacja odcinków dróg leśnych gruntowych w leśnictwie Podstolice.
5) zamówienie opcjonalne nr 4 – bieżąca konserwacja odcinków dróg leśnych gruntowych w leśnictwie Nekielka.
6) zamówienie opcjonalne nr 5 – bieżąca konserwacja odcinków dróg leśnych gruntowych w leśnictwie Promno.
2. Lokalizacja robót budowlanych:
Przedmiot zamówienia tj. bieżąca konserwacja obejmuje odcinki dróg wskazane przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo w leśnictwach:
a) w ramach zamówienia podstawowego – leśnictwa: Jezierce, Karw, Linery, Dzikowy Bór, Słomówko
b) w ramach zamówienia opcjonalnego :
- opcja nr 1 – leśnictwo Karw,
- opcja nr 2 – leśnictwo Milkarowo,
- opcja nr 3 – leśnictwo Podstolice,
- opcja nr 4 – leśnictwo Nekielka,
- opcja nr 5 – leśnictwo Promno.
Orientacyjna lokalizacja naprawianych dróg naniesiona została na załączonych mapkach dotyczących poszczególnych leśnictw stanowiących załącznik nr 7 i 8 do SIWZ. Lokalizacja może ulec zmianie ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz bieżące potrzeby w zakresie wywozu drewna.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja wybranych odcinków dróg leśnych o nawierzchniach gruntowych, które uległy deformacji, polegająca na:
- usunięciu stagnującej wody i luźnego błota,
- wyrównaniu profilu podłoża gruntowego z jego zagęszczeniem,
- transporcie kruszywa do miejsca wyładunku,
- mechanicznym wyładunku kruszywa o frakcji 0-63 mm i wstępnym rozścieleniu,
- mechanicznym wyprofilowaniu rozścielonego kruszywa równiarką samojezdną o mocy min. 100 KM,
- zagęszczeniu rozścielonego kruszywa samojezdnym walcem wibracyjnym 7,5 Mg na naprawianych odcinkach dróg,
- uzupełnieniu i wyprofilowaniu obustronnego pobocza ziemnego
2. Do realizacji przedmiotu zamówienia należy użyć kruszywa betonowego
z recyklingu o frakcji 0 - 63 mm (dopuszczalna domieszka cegły do 10 %).
Zamawiający dopuszcza kruszywo łamane (granit, melafir, gabro, sjenit, gnejs, bazalt, amfibolit,) o frakcji 0 - 63 mm.
3. Naprawa nawierzchni dróg polegać będzie na transporcie do miejsca konserwacji oraz rozplantowaniu kruszywa na nieprzejezdnych odcinkach dróg po uprzednim usunięciu istniejących zastoisk wody i błota, wraz z miejscowym uwałowaniem i wyprofilowaniem naprawionego odcinka drogi.
4. Wszystkie prace odbywać się będą w istniejącym już pasie drogowym.
5. Dowiezione kruszywo zostanie rozplantowane w dniu dostawy z uwagi na brak możliwości jego składowania.
6. Zakres prac do wykonania:
1) zamówienie podstawowe: obejmuje dostawę kruszywa w ilości 2002 ton wraz z jego wbudowaniem na powierzchni około 15 750 m2 naprawianych dróg o łącznej długości około 4 500 mb. (efektywnie 6 300 m2)
Podział prac w poszczególnych leśnictwa przedstawia się następująco:
- Jezierce - 445 t/3 500 m2/1 000 mb. (efektywnie: 1 400 m2)
- Karw - 222 t/ 1 750 m2/500 mb. (efektywnie: 700 m2)
- Linery - 445 t/3 500 m2/1 000 mb. (efektywnie: 1 400 m2)
- Dzikowy Bór - 445 t/3 500 m2/1 000 mb. (efektywnie: 1 400 m2)
- Słomówko - 445 t/3 500 m2/1 000 mb. (efektywnie: 1 400 m2)
Wskazane ilości kruszyw oraz powierzchnia dróg i ich długość mają charakter szacunkowy. Na etapie realizacji mogą ulec niewielkim korektom
w zależności od bieżących potrzeb związanych z pozyskaniem drewna.
2) zamówienie opcjonalne:
• Opcja nr 1 (Leśnictwo Karw): obejmuje dostawę kruszywa w ilości 222 ton wraz z jego wbudowaniem na powierzchni około 1 750 m2 naprawianych dróg o łącznej długości około 500 mb (efektywnie 700 m2)
• Opcja nr 2 (Leśnictwo Milkarowo):obejmuje dostaęa kruszywa w ilości 445 ton wraz z jego wbudowaniem na powierzchni około 3 500 m2 naprawianych dróg o łącznej długości około 1000 mb. (efektywnie: 1 400 m2)
• Opcja nr 3 (Leśnictwo Podstolice): obejmuje dostawę kruszywa w ilości 445 ton wraz z jego wbudowaniem na powierzchni około 3 500 m2 naprawianych dróg o łącznej długości około 1000 mb (efektywnie: 1 400 m2).
• Opcja nr 4 (Leśnictwo Nekielka): obejmuje dostawę kruszywa w ilości 390 ton wraz z jego wbudowaniem na powierzchni około 3 500 m2 naprawianych dróg o łącznej długości około 1000 mb. (efektywnie: 1 225 m2)
• Opcja nr 5 (Leśnictwo Promno): obejmuje dostawę kruszywa w ilości 390 ton wraz z jego wbudowaniem na powierzchni około 3 500 m2 naprawianych dróg o łącznej długości około 1000 mb. (efektywnie: 1 225 m2)
Wskazane ilości kruszyw oraz powierzchnia dróg i ich długość mają charakter szacunkowy. Na etapie realizacji mogą ulec niewielkim korektom
w zależności od bieżących potrzeb związanych z pozyskaniem drewna.
4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne narzędzia, materiały i urządzenia.
5. Zamawiający ma prawo z ważnych przyczyn do ograniczenia przedmiotu zamówienia w stosunku do ww. zakresu. Przez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności wystąpienie sytuacji, które uzasadniają, iż udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Ograniczenie przedmiotu umowy z ważnych przyczyn nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej (z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia) na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 1 SIWZ i po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Czerniejewo czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pracach ręcznych związanych z wykonywaniem podstawowych robót budowlanych i prac pomocniczych oraz czynności operatorów maszyn budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 12 oraz punkcie 25 SIWZ.
8. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji technicznej tj.
a) Dokumentacja Projektowa - zamówienie podstawowe – załącznik nr 2 do SIWZ,
b) Dokumentacja Projektowa - zamówienie opcjonalne – załącznik nr 3 do SIWZ,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, załącznik nr 4 do SIWZ,
d) Przedmiar robót - zamówienie podstawowe, załącznik nr 5 do SIWZ,
e) Przedmiar robót - zamówienie opcjonalne (opcja nr 1, 2, 3, 4, 5), załącznik nr 6 do SIWZ,
f) Mapy - lokalizacja przedmiotu zamówienia – zamówienie podstawowe, złączniki nr 7 do SIWZ,
a) Mapy - lokalizacja przedmiotu zamówienia – zamówienie opcjonalne (opcja nr 1, 2, 3, 4, 5) złączniki nr 8 do SIWZ.
9. Oznaczenia wg CPV:
45233141–9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
10. Warunki wykonywania zamówienia:
Wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi , przepisami bhp, ppoż, zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacją techniczną wykonania robót wytycznymi niniejszej SIWZ a także jej pozostałymi załącznikami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
11. Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia:
W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzględni:
- w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność,
- wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
- doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy
w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.
12. Wymagania dodatkowe – w ramach umowy oraz ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
3) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
4) wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
5) zorganizowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy,
6) zapewnienie właściwych warunków bhp i ppoż.,
7) dokonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,
8) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót,
9) jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia.
10) wymagania dotyczące robót budowlanych:
a) wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać dopuszczenie do obrotu oraz posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć ww. dokumenty przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nieposiadających ważnych certyfikatów.
b) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy.
c) wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) z dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
d) odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne.
e) odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.
13. Warunki rękojmi i gwarancji:
a) Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres minimum
24 miesiące.
b) Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ, który jest jednocześnie załącznikiem do umowy.
c) Termin gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego podpisanym bez uwag bezusterkowym protokołem odbioru.
d) Gwarancją objęte są także zakresy robót wykonane przez Podwykonawców i liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego robót, potwierdzonego podpisanym bez uwag bezusterkowym protokołem odbioru.
e) Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji i liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego robót, potwierdzonego podpisanym bez uwag bezusterkowym protokołem odbioru.
14. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
15. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. W przypadku, gdyby Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy PZP należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
16. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Ustawy PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Stosowne dokumenty potwierdzające równoważność należy dołączyć do oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
17. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego, nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma (oświadczenia Zamawiającego) do Wykonawcy, w którym Zamawiający wskaże zakres realizowanego zamówienia w opcji.
18. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Głożyna 5
Czerniejewo 62-250
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Czerniejewo
Głożyna 5
Czerniejewo 62-250
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się