KPP Limanowa - remont etap V (część II pietra seg. B)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. KPP Limanowa - remont etap V (część II piętra seg. B). Zakres obejmuje roboty opisane w PW branż: architektonicznej, konstrukcyjnej elektrycznej i sanitarnej wraz ze zmianami opisanymi poniżej oraz robotami dodatkowymi nie objętymi dokumentacją projektową
2. Prace dotyczą części pomieszczeń II piętra w tym: pom. 301, 302, 303, 304, 305 korytarz, 305A, 306, 307A, 308, 309, 310, 311, 318, 319, korytarz 320, klatka schodowa 5 (malowanie ścian 4 biegów schodów pomiędzy I i III piętrem), dodatkowo pom. 104, 109, 204.
1) Prace rozbiórkowe i demontażowe:
a) Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w zakresie określonym w części rysunkowej,
b) Skucie istniejących posadzek z wyłączeniem korytarzy oraz biegów schodowych (obejmuje demontaż warstw podłogowych oraz warstw wyrównawczych do elementów konstrukcyjnych stropu),
c) Demontaż kratek wentylacyjnych,
d) Skucie istniejących okładzin ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych pom. nr 301,302, 306 (na pełną wysokość),
e) Skucie istniejących tynków ze ścian i sufitów w pomieszczeniach w wielkości 20% powierzchni (dotyczy tynków odspojonych lub silnie spękanych),
f) Wykonanie rozbiórek ścian działowych w zakresie zgodnym z częścią rysunkową,
g) Usunięcie starych powłok malarskich z sufitów, ścian, istniejących instalacji – orurowania.
h) Rozbiórka ściany działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 307 a 305 dla połączenia pomieszczeń.
2) Prace budowlane projektowane do wykonania:
a) Wykonanie nowych nadproży drzwiowych w zakresie określonym w części rysunkowej,
b) Zamurowanie otworów drzwiowych z pom. 304, i 303 wg dokumentacji,
c) Montaż nowej stolarki drzwiowej w zakresie określonym w części rysunkowej, ze zmianami polegającymi na montażu w pomieszczeniach 304 w miejsce drzwi klasy D12 zamiennie drzwi D7, do pomieszczenia nr 104 w miejsce istniejących drzwi D12 Klasy RC3 z KD. Pozostała stolarka zgodnie PW.(w tym D12, RC3 do pom. nr 318),
d) Wykonanie nowych posadzek na stropie pośrednim,
e) Wykonanie ścianek działowych kartonowo-gipsowych gr.15,5 cm z klatki 5 do korytarzy 305 i 320 dodatkowo wydzielić z holu (pom. 305) zgodnie z rys. nr 1 i 2 za pomocą ścianek działowych w technologii j.w dwóch nowych pomieszczeń o numerach 305 A i 307A,
f) Wykonanie nowych okładzin ceramicznych w pom. 301, 302, 306,
g) Wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach w pomieszczeniach wcześniej odspojonych (skutych) oraz na zamurowanych otworach drzwiowych,
h) Wykonanie gładzi gipsowych w pomieszczeniach i powierzchniach nie przeznaczonych do płytkowania,
i) Wykonanie nowych powłok malarskich na sufitach i ścianach oraz istniejących instalacjach – orurowania,
j) Montaż kratek wentylacyjnych,
k) Dostawa z montażem masztu aluminiowego o wysokości 9 m, z flagą, fundamentem i opaską z kostki brukowej o gr 6 cm,
l) Aktualizacja treści tablicy głównej informacyjnej na parterze budynku.

3) Roboty elektryczne wg dokumentacji projektowej z poniżej opisanymi zmianami i robotami dodatkowymi nie objętymi dokumentacją.

Zmiany do PW dla części II piętra.

Na II piętrze cz. B budynku administracyjnego KPP w Limanowej w ramach V etapu remontu w roku 2020 zaplanowano utworzenie dwóch dodatkowych pomieszczeń biurowych 305A i 307A, które powstaną z podziału części holu (pom. nr 305) i pom. nr 307 wg rys. 4.

Pomieszczenia powstałe w wyniku podziału holu wyposażyć w zestawy po 2 PEL-e każdy (1 PEL to: 4 gniazda RJ-45 i 4 gniazda 230 VAC).
PEL-e połączyć z serwerownią (instalacją logiczną) za pomocą skrętek UTP kat 6a. Zasilanie PEL-i z najbliższej tablicy.
Skrętki ułożyć w korytach kablowych szer. 13 cm od serwerowni do pomieszczeń.

Pom. nr 109 (parter koło serwerowni).
Dodatkowo wyposażyć pomieszczenie nr 109 w 2 PEL-e (1 PEL to: 4 gniazda RJ-45 i 4 gniazda 230 VAC).
PEL-e z pomieszczenia 109 połączyć z sąsiadującą serwerownią j.w w korytach kablowych z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji teletechnicznej w podłodze.

Pomieszczenie 104.
Wejście do pomieszczenia nr 104 należy wyposażyć w system KD kontroli dostępu dwustronny (z dwoma czytnikami, po obu stronach drzwi), który będzie stanowił składową istniejącego systemu w budynku (przeniesienie zaprojektowanego systemu z wejścia do pokoju 304 wraz z drzwiami D12 klasy RC3 ). wg rys. 3.

Wymiana skrętek (przewodów połączeń logicznych)
Dodatkowo istniejące 6 szt. połączeń logicznych pomiędzy serwerownią a pomieszczeniami o długości około 50 mb (każdy przewód), zrealizowane wcześniej w kat. poniżej 6a, wymienić na przewody UTP kat. 6a.

Oświetlenie, zasilanie, nowych pomieszczeń na II piętrze zmiany wynikające z podziału holu i powstania 305A i 307A wg rys nr 4.

Zmiany do PW dla części II piętra.
Z tablicy TP 3.2 przewidziano zasilanie gniazd i oświetlenia w pomieszczeń biurowych nr 311, 318 i 319. Przewody zasilające gniazda i oświetlenie, których zapas z poprzedniego remontu został pozostawiony na ścianie pomieszczenia nr 311 w korytarzu.

Suszarka do rąk

W pom. sanitarnych przy umywalkach należy przewidzieć instalację zasilającą dla elektrycznych suszarek do rąk.

4) Roboty sanitarne. Wg dokumentacji projektowej oraz robotami dodatkowymi opisanymi poniżej
Zakres dla II piętra obejmuje remont pomieszczeń sanitarnych nr 301, 302, 306 wg załączonej dokumentacji projektowej. W tym remont obejmuje również wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (w tym pionów) z połączeniem z wymienionymi pionami na poziomach III i I piętra.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa + opisy robót dodatkowych w branżach – załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ.
4. Przedmiar robót (załącznik nr 13 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
5. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę na ich zastosowanie podczas realizacji prac budowlanych i wykończeniowych.
8. Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu zawarte są w zał. Nr 4+ do umowy.
9. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ.
10. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy lub podwykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (z podaniem nr rejestracyjnych). W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na obiekt osobie/osobom, bez podania przyczyn

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się