SVA/K/4620-27/2020: „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach modernizacji budynku nr 2 w CSWL w Poznaniu (zadanie nr 55194). Zamówienie podzielone na 2 części”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach modernizacji budynku nr 2 w CSWL w Poznaniu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
1) Część nr I: roboty branży budowlanej i sanitarnej

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10.1 do SIWZ, będąca podstawą do wyceny zamówienia, a także OPZ – załącznik nr 9 do umowy. Dokumentację projektową załączoną do SIWZ, a wykraczającą zakresem poza przedmiot zamówienia, należy traktować informacyjnie. Uwaga: przedmiot zamówienia nie obejmuje części robót rozbiórkowych – ich zestawienie stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
Załączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 11.1) są dokumentami pomocniczymi, nie stanowiącymi wystarczającej podstawy do wyceny zamówienia. W razie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową pierwszeństwo przy wycenie zamówienia ma dokumentacja projektowa. Przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ nie zawierają prac rozbiórkowych wyłączonych z zakresu zamówienia. Uwaga: spośród przedmiarów robót branży sanitarnej przedmiar robót nr 1 jest głównym przedmiarem, pozostałe są jego uzupełnieniem. Pozycje minusowe w przedmiarze robót nr 2 stanowią korektę do pozycji znajdujących się w przedmiarze robót nr 1.

W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty utworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (wraz z częścią socjalną) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowych robót, ochrony własnego mienia, kompletnej dokumentacji powykonawczej – w 4 egz. (w tym w formie elaboratu zgodnie z pkt. V OPZ, - w zakresie dokumentacji niejawnej w formie papierowej) oraz 1 komplet dokumentacji powykonawczej na nośniku CD w wersji pdf wyłącznie w zakresie dokumentacji jawnej), niezbędnych prób, pomiarów, badań i regulacji oraz związanych z tym protokołów, uruchomienia instalacji, oddania do eksploatacji, szkolenia pracowników obsługi, prac porządkowych, w tym uporządkowania pozostałości materiałów budowlanych, wywozu i utylizacji materiałów (odpadów), wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, koszty udziału w czynnościach odbiorowych. Powyższe prace i czynności są po stronie Wykonawcy.

2) Część nr II: roboty branży elektrycznej i teletechnicznej

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10.2 do SIWZ, będąca podstawą do wyceny zamówienia, a także OPZ – załącznik nr 9 do umowy. Dokumentację projektową załączoną do SIWZ, a wykraczającą zakresem poza przedmiot zamówienia, należy traktować informacyjnie.
Załączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 11.2) są dokumentami pomocniczymi, nie stanowiącymi wystarczającej podstawy do wyceny zamówienia. W razie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową pierwszeństwo przy wycenie zamówienia ma dokumentacja projektowa
Uwaga: ze względu na konieczność podłączenia wykonanych instalacji teletechnicznych w budynku nr 2 do istniejącego już systemu alarmowego w Jednostce Wojskowej, Zamawiający wymaga, aby zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia do instalacji KD, SSWiN, SAP, CCTV dla budynku nr 2 były kompatybilne z zaprojektowanymi i już zabudowanymi, a określone w dokumentacji projektowej parametry techniczne są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego.
W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty utworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (wraz z częścią socjalną) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowych robót, ochrony własnego mienia, kompletnej dokumentacji powykonawczej – w 4 egz. (w tym w formie elaboratu zgodnie z pkt. V OPZ, - w zakresie dokumentacji niejawnej w formie papierowej) oraz 1 komplet dokumentacji powykonawczej na nośniku CD w wersji pdf wyłącznie w zakresie dokumentacji jawnej), niezbędnych prób, pomiarów, badań i regulacji oraz związanych z tym protokołów, uruchomienia instalacji, oddania do eksploatacji, szkolenia pracowników obsługi, prac porządkowych, w tym uporządkowania pozostałości materiałów budowlanych, wywozu i utylizacji materiałów (odpadów), wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, koszty udziału w czynnościach odbiorowych. Powyższe prace i czynności są po stronie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się