„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2416G w m. Więckowy polegająca na budowie chodnika i utwardzonego pobocza- Etap I”

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki jako oddzielne opracowanie:
Załącznik nr 1 : Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2: Specyfikacje techniczne
Załącznik nr 3: Dokumentacja stałej organizacji ruchu


CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2416G w m. Więckowy polegająca na budowie chodnika i utwardzonego pobocza- Etap I” zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), dokumentacją stałej organizacji ruchu i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

2. Uwaga: przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych tylko części zadania przedstawionego w dokumentacji projektowej, tj. od km. 0+218,73 do km 0+310,96.

3. W cenie ofertowej należy uwzględnić:
Wykonanie stałej organizacji ruchu dla całego zakresu przedstawionego w załączonej dokumentacji projektowej (zmiana stałej organizacji ruchu- oznakowanie pionowe i poziome).

4. Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizacji ruchu.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych
7. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w ramach wynagrodzenia umownego odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia odbioru tych robót. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
8. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
9. Termin wykonania robót: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie (28 dni) od dnia przekazania placu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 6 tygodni (42 dni) od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
10. Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.
11. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją:
- robót przygotowawczych,
- robót ziemnych,
- robót nawierzchniowych,
- robotach wykończeniowych
były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (przynajmniej na okres realizacji zamówienia).
Powyższe wymagania zostały określone w Rozdziale I i V SIWZ i dotyczą w szczególności:
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.
Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierownika budowy/robót. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.
12. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego.
13. Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót.
14. Wykonawca ma obowiązek wykonania na własny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 9
Starogard Gdański 83-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Mickiewicza 9
Starogard Gdański 83-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się