Zakup 29 laptopów oraz 5 komputerów stacjonarnych w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

» Opis zapytania

Wykonawca dostarczy 29 laptopy oraz 5 komputery stacjonarne, fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie wraz ze sterownikami. Urządzenia będą spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta danego wyrobu. Całość dostawy będzie posiadała wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostarczone najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.
Dostarczony sprzęt będzie posiadał zainstalowany system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe oraz będzie przez Wykonawcę skonfigurowany tak aby szkoły i placówki oświatowe mogły z niego korzystać.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Kamień 287
Kamień 36-053
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Gmina Kamień
Kamień 287
Kamień 36-053
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się