Prace konserwacyjne w budynku nr 64 w kompleksie wojskowym m. Ustka – naprawa nadproża nad wejściem do kaplicy wraz z pracami towarzyszącymi.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są: Prace konserwacyjne w budynku nr 64 w kompleksie wojskowym m. Ustka – naprawa nadproża nad wejściem do kaplicy wraz z pracami towarzyszącymi. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót, ekspertyza techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zamieszczone w osobnych plikach, które stanowią załączniki do SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, ekspertyzą techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i ekspertyzie technicznej. Kosztorys ofertowy uproszczony zawierający zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi i wartością należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i ekspertyzy technicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Lędowo-Osiedle 1N
Ustka 76-271
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Lędowo-Osiedle 1N
Ustka 76-271
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się