Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12, zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej i sanitarnej.
Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z własnych nowych materiałów pierwszego gatunku. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.
Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu.
Materiały pochodzące z demontażu oraz gruz Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji w ramach wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty. Koszt załadunku, rozładunku oraz przewozu urządzeń i gruzu do miejsca ich utylizacji mieści się w wynagrodzeniu wynikającym ze złożonej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Duboisa 14
Czeremcha 17-240
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Czeremcha
ul. Duboisa 14
Czeremcha 17-240
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się