Remont dróg w miejscowościach Szczepanów, Cesarzowice na terenie gminy Środa Śląska

» Opis zapytania

Remont dróg w miejscowościach Szczepanów, Cesarzowice na terenie gminy Środa Ślaska

część 1
„Wykonanie nawierzchni asfaltowej pętli autobusowej przy ul. Długiej w Szczepanowie ”

- wykonanie koryta na powierzchni 49 m2
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 25 cm na powierzchni 49 m2
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 49 m2
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość po zagęszczeniu 10cm 49 m2
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 703,00 m2
- jezdnia warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 542,00 m2
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 542,00 m2
- nakładka asfaltowa na drodze transportu rolnego warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 161,00 m2
- skwer z krawężników półokrągłych

część 2
,, Modernizacja nawierzchni ścieżki rowerowej w ciągu ul. Lipnickiej w Szczepanowie”

- ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) – usunięcie ziemi zlaegającej na ścieżce 350 m2
- ręczne oczyszczenie korytek 600 mb
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3 984,00 m2
- roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z wywozem 3 984,00 m2
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3 984,00 m2
- regulacja pionowa studzienek 41 szt
- oczyszczenie rowów z namułu o gr.30cm na dłu. 300 m
- dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi 225 m3
- wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej 1 szt

część 3
„ Remont nawierzchni boiska w Cesarzowicach”

- ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 510,00 m2
- czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych (analogia czyszczenia spękań w nawierzchni boiska) – 1,00 m2
- zalanie szwu dylatacyjnego o szer. do 2cm masą asfaltową 1,00 m2
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 510,00 m2
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm – AC 8S – 510,00 m2
- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie – oznakowanie gładkie – 31,450 m2

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo – kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo kosztorysową, umową, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1) Dokumentacja projektowa.
2) Przedmiary robót.

Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.
Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej.
Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie.
Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawcę części zamówienia na roboty budowlane.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Obowiązki dotyczące zatrudnienia:

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia „Remont dróg w miejscowościach Szczepanów, Cesarzowice na terenie gminy Środa Ślaska”:
- roboty ziemne i profilowanie podbudowy- operator koparko ładowarki i równiarki
- nawierzchnie z betonu asfaltowego – operator rozściełacza
- nawierzchnie z kostki betonowej – pracownik
1).W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3) W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie.


Miejsce składowania i koszt utylizacji gruntu i destruktu oferent wyceni indywidualnie.
Koszt organizacji ruchu zastępczego należy ująć w kosztach ogólnych budowy.

Oferent do oferty dołączy kosztorys uproszczony.
Oferent którego oferta została wybrana przed podpisaniem umowy dostarcza kosztorys szczegółowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 5
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Gmina i Miasto Środa Śląska
Plac Wolności 5
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się