„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszar H. Teren gastronomii przy ul. Księży Młyn 11”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
obszar H. Teren gastronomii przy ul. Księży Młyn 11”, w szczególności wykonanie robót w branżach:
1) drogowej:
- budowa nawierzchni pieszych i jezdnych z kamienia polnego, tzw. kocich łbów o łącznej powierzchni około 230 m2
- budowa parkingu, o nawierzchni zielonej z kraty trawnikowej o łącznej powierzchni około 131 m2
- budowa posadzki wiaty z trylinki grubość 8 cm o łącznej powierzchni około 221m2,
2) elektrycznej:
- budowa linii kablowej niskiego napięcia, zasilającej zewnętrzne oświetlenie obiektu,
- podłączenie zewnętrznego oświetlenia lampa typ B, szt. 6- latarenka wg historycznego wzoru Jana Heuricha, z zamocowaniem do słupów,
3) zmiana rzędnych (regulacja) istniejącej studni ręcznej do poziomu projektowanego terenu,
4) urządzenie zieleni polegające na nasadzeniu zieleni niskiej i wysokiej, w szczególności urządzenie i pielęgnacja trawnika o powierzchni około 530 m2, nasadzenia krzewów szt. 130 i drzew szt. 8 oraz pielęgnację zielni w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego robót. Wymagane minimalne wielkości drzew i krzewów zawarte są w tabeli będącej załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia.

Wymagania i uwagi:
1) Roboty budowlane mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 17.00,
2) Kierownik budowy ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach kolegium budowy, w skład którego wchodzą: kierownik budowy, przedstawiciel inwestora i firmy projektowej sprawującej nadzór autorski, inspektor nadzoru i inni zaproszeni w razie potrzeby specjaliści. Posiedzenia te odbywać się będą raz w tygodniu na terenie budowy. W sprawach nagłych posiedzenia kolegium budowy mogą się odbywać również w innych terminach. Obowiązek uczestnictwa w takich przypadkach stosuje się odpowiednio,
3) Przedmiary robót zawarte w dokumentacji projektowej należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty,
4) Nawierzchnię z brukowca należy wykonać wg technologii określonej w ust.5 WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT dokumentacji pn.: „Dokumentacja Obszar B drogowy wykonawczy” „OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni ulicy Księży Młyn dla zamierzenia inwestycyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej Księży Młyn w Łodzi Obszar funkcjonalny B”,
5) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 5 lat.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacje Projektowe oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II SIWZ– Formularz Aktu Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Piotrkowska 175
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Piotrkowska 175
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się