Dostawa odczynników do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poszczególnych częściach zamówienia w załącznikach od nr 1 do nr 2 do SIWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z nich.
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, dla których nie dopuszcza się rozwiązań równoważnych, wymagane jest aby zaoferowano produkty pochodzące od konkretnego producenta. W przypadku niektórych odczynników wymóg ten jest konieczny z uwagi na akredytację laboratoriów oraz to, że w przypadku zmiany charakterystyki produktu zaistniałaby konieczność ponownego wykonania kosztownych walidacji.
Zamawiane odczynniki konkretnych producentów wykorzystywane są do już rozpoczętych prac naukowo – badawczych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego. Aby uzyskać powtarzalne wyniki badań i aby można je było porównać z badaniami wcześniej prowadzonymi, stosowane odczynniki muszą być tego samego producenta, gdyż każdy producent ma właściwy tylko sobie proces technologiczny, w którym produkowane są przedmiotowe odczynniki. Prowadzone w okresach wieloletnich badania wymagają zachowania niezmiennych warunków ich realizacji, a co za tym idzie użycia tych samych odczynników tego samego producenta. Zmiana odczynników spowodowałaby konieczność powtórzenia badań, a to wiązałoby się z utratą już uzyskanych wyników badań.
W przypadku innych odczynników Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, w szczególności, muszą być o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
Dostawy produktów stanowiących przedmiot zamówienia następować będą sukcesywnie na podstawie rzeczywiście zapotrzebowanych przez Zamawiającego ilości.
Miejsce dostawy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15 i ul. Gdańska 118 w Łodzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Brzezińska 5/15
Łódź 92-103
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa
Brzezińska 5/15
Łódź 92-103
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się