Dostawa węgla kamiennego w sortymentach ekomiał i ekogroszek w sezonie grzewczym 2020/2021.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego sortymentu ekomiał i ekogroszek do kotłowni szkół i budynków administrowanych przez Miasto i Gminę Lipsko w sezonie grzewczym 2020/2021. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części tj.:
Część 1. Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekomiał w przewidywanej ilości 330 ton
Wymagane parametry jakościowe:
a) wartość opałowa - min. 24 MJ/kg
b) zawartość popiołu - max. 12 %
c) zawartość siarki - max. 1,2 %
d) spiekalność RI - max. 25
e) granulacja (uziarnienie) - 3-31,5 mm
f) zawartość wilgoci całkowitej – max. 20%

Część 2. Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekogroszek luzem (nie workowanego) w przewidywanej ilości 80 ton
Wymagane parametry jakościowe:
a) wartość opałowa (kaloryczność) nie mniejsza niż 27 MJ/kg.
b) zawartość siarki: do 0,8%
c) zawartość popiołu do 10%
d) spiekalność RI - max. 25
e) granulacja (uziarnienie) 5-25 mm
f) zawartość wilgoci całkowitej do 8 %

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Dostawca będzie realizował dostawy oraz rozładunek na własny koszt i ryzyko, odpowiednim, przystosowanym do przewozu i rozładunku opału środkiem transportu samochodowego.
2. Miejscem odbioru dostaw węgla kamiennego ekomiału są kotłownie szkolne zlokalizowane w Lipsku przy ul. Zwoleńskiej 16, Długowoli 103, Woli Soleckiej Pierwszej 173, Krępie Kościelnej 48 oraz kotłownie w budynkach administrowanych przez gminę Lipsko w Lipie Miklas 109 oraz Lipsku przy ul. Soleckiej 100.
3. Miejscem odbioru dostaw węgla kamiennego ekogroszku jest kotłownia szkolna zlokalizowana w Woli Soleckiej 173 oraz kotłownia budynku w Lipie Miklas 109
4. Dostawca ma gwarantować jakość dostarczanego węgla kamiennego zgodną z parametrami wymaganymi w SIWZ. Do każdej dostawy obligatoryjnie będzie załączany aktualny certyfikat lub atest jakości opału, wystawiony przez kopalnię, z której jest dostarczany lub dokument może pochodzić od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia z wyszczególnieniem wartości roboczej dotyczącej wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki, spiekalności, granulacji (uziarnienia) oraz wilgoci całkowitej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii dostawy opału, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych.
6. Badanie, o którym mowa wyżej Zamawiający zleci akredytowanemu laboratorium, a wyniki badań będą określały wartość opałową, zawartość siarki, zawartość popiołu i spiekalność w stanie roboczym, granulację oraz wilgoć całkowitą.
7. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego zgłoszonych Dostawcy, transportem samochodowym o ładowności do 12 ton, w ciągu maksymalnie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.
8. Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał w okresie trwania umowy tj. sezonu grzewczego 2020/2021.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców.
10. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
11. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawy opału w godzinach: 8:00 — 15:00.
12. Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca zapewnia ważenie każdej dostawy wyłącznie na terenie miasta Lipska w obecności ustalonego przez Zamawiającego pracownika

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. 1-go Maja 2
Lipsko 27-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta i Gminy
ul. 1-go Maja 2
Lipsko 27-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się