wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Gliwicach, wprowadzenie instalacji C.W.U. i C.O. gazowej

» Opis zapytania

Zgodnie z numeracją SIWZ:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Gliwicach, wprowadzenie instalacji C.W.U. i C.O. gazowej.
3.2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
a: dobudowę lub modernizację przewodów kominowych,
b: wykonanie robót związanych z termomodernizacją (docieplenie elewacji, stropów, dachu),
c: zewnętrzną izolację przeciwwilgociową,
d: wykonanie prac ogólnobudowlanych związanych z remontem klatki schodowej, korytarzami,
e: prace instalacyjne elektryczne w tym niskoprądowe,
f: wykonanie robót instalacyjnych w zakresie C.O. i C.W.U. (instalacja gazowa),
g: wykonanie kotłowni gazowej,
h: wykonanie robót ogólnobudowlanych w tym instalacyjnych i elektrycznych w lokalach mieszkalnych,
i: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
j: wentylację w piwnicy,
k: zagospodarowanie terenu,
l: wykonanie wiaty śmietnikowej,
m: rozbiórkę obiektu gospodarczego.
3.3. Wspólny Słownik Zamówień:
CPV – 45321000 – 3 - Izolacja cieplna
CPV – 45320000 – 6 – Roboty izolacyjne
CPV – 45331100 – 7 – Instalacja centralnego ogrzewania
CPV – 45332000 – 3 – Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
CPV – 45453000 - 7 – Roboty remontowe i renowacyjne
CPV – 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV – 45310000 – 3 – Roboty instalacji elektrycznej
CPV – 45420000 – 7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki
CPV – 45111300 - 1 – Roboty rozbiórkowe
CPV – 45233200 – 1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
CPV – 45000000 – 7 – Roboty budowlane
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ: dokumentacja techniczna w postaci projektu budowlano-wykonawczego (remont i termomodernizacja), projektu budowlanego (instalacje sanitarne), projektu budowlanego (instalacje elektryczne), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (oddzielenie dla branż), przedmiarów robót, pozwolenia na budowę, wymagań inwestora.
3.5. Do obowiązków wykonawcy należy pozyskanie wszelkich pozwoleń wyprzedzających przystąpienie do robót (jeśli są konieczne) w tym na zajęcie pasa drogowego z ewentualnym projektem zmiany organizacji ruchu) oraz finalnie (jeśli są konieczne) – pozwoleń i odbiorów.
3.6. Oferta winna zostać tak skalkulowana, by uwzględniała wszelkie koszty towarzyszące (uzyskanie pozwoleń, map, czynności odbiorowe, dostawę mediów technologicznych, czynności odbiorowe, etc).
3.7. Za skuteczne powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych odpowiada Wykonawca. Sposób powiadomienia zgodnie z decyzją Wykonawcy i obowiązującym prawem.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym. Koszty tych przeglądów ponosi Wykonawca. Prosimy o uwzględnienie faktu w wycenie przedmiotu zamówienia.
3.9. Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę robót w systemie dwuzmianowym pod warunkiem uzyskania zgody osób trzecich, np. lokatorów budynku (Wykonawca prowadzi uzgodnienia we własnym zakresie).
3.10. Dokonanie wizji w terenie. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.
3.11. Zamawiający dochował najwyższej staranności, by opis przedmiotu zamówienia nie odnosił się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. Nie mniej jednak w przypadku uznania, iż opis przedmiotu zamówienia zawiera ww. informacje Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów, będą posiadały wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
3.12. Rozwiązania równoważne. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów, będą posiadały wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Ponadto Zamawiający w odniesieniu do wszystkich norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dopisuje wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art.30 ust.5 Ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
3.13. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w opisie przedmiotu zamówienia, których dotyczy.
3.14. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
3.15. Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych.
3.16. Podstawą dla oszacowania ceny oferty jest dokumentacja techniczna. Załączone przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy; ewentualne rozbieżności pomiędzy przedmiarem oraz projektem budowlanym i wykonawczym nie będą podstawą do ewentualnych poszerzeń.
3.17. Rozliczenie ryczałtowe, płatność w 3 transzach na warunkach określonych w załączniku pt. Wymagania inwestora.
3.18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót. Roboty niewykonane, nie podlegają fakturowaniu w ramach niniejszego kontraktu.
3.19. Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały
do wykonania zamówienia.
3.20. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynku i ich posesji na szkody.
3.21. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ i odpowiada za nieprzestrzeganie tych przepisów.
3.22. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem.
3.23. Zamawiający nie wyraża zgody na instalowanie w obrębie realizacji inwestycji (cały teren działki, której dotyczy inwestycja) reklam bez jego zgody. Warunki uzyskania zgody j.w. mogą być przedmiotem oddzielnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wywieszenia na terenie budowy bannera reklamującego firmę Zamawiającego.
3.24. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.
3.25. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.27. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
3.28. Miejsce realizacji: ul. Królowej Jadwigi 6 w Gliwicach.
3.29. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia: 5 lat.
3.30. Wykonawca wystawia fakturę VAT w kwocie netto + należny podatek VAT, cena brutto z adnotacją „Mechanizm podzielonej płatności”.
3.31. UWAGA: Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca winien przedstawić kosztorys ofertowy (podstawa przedłożonej oferty) sporządzony metodą uproszczoną. Należy podać składowe cenotwórcze (wartość r-g, koszty pośrednie od R i S, zysk od R, S, Kp) dla celów oszacowania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i niewykonanych. Wraz z kosztorysem Wykonawca winien przedłożyć zestawienie nakładów (należy podać wartość netto, VAT, cenę brutto) według wzoru, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Dolnych Wałów 11
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
ul. Dolnych Wałów 11
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się