Wykonywanie i montaż elementów kominowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje (dla części nr 1 i części nr 2):
Wykonywanie i montaż elementów kominowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie tj.:
- w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy,
- w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, każdorazowo uzgadnianego w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac.
Wykaz budynków objętych zamówieniem stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części, z których:
- część nr 1 obejmuje rejon dawnego ZGM nr 4,
- część nr 2 obejmuje rejon dawnego ZGM nr 1.
W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych
niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ.
Roboty należy wykonywać w oparciu o szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia, na podstawie indywidualnych zleceń. Wykonanie każdego ze zleceń będzie podstawą do wystawienia faktury.
Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wymaga aby wykonawca prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia realizował przy udziale osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcie czynności będzie polegało na:
1) Na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ.
Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienia do zmniejszenia zakresu prac w przypadku ograniczenia środków finansowych na realizację Przedmiotu Umowy z przyczyn od zamawiającego niezależnych
lub w razie zaniechania z innych przyczyn wykonania części robót wskazanych w Umowie, a wykonawcy nie przysługują roszczenia, w tym roszczenia z tytułu niezrealizowania umowy
do wartości wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się