Przebudowa drogi gminnej dz. nr 252/2 w miejscowości Skrzynki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Przebudowy drogi gminnej dz. nr 252/2 w miejscowości Skrzynki.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki obejmuje m.in.:
- Przebudowę drogi gminnej dz. nr 252/2 w miejscowości Skrzynki o długości 290 m. Początek przebudowy (km 0+000.00) na granicy działek: nr 252/1 (droga powiatowa nr 4324E) i 252/2 przedmiotowa droga wewnętrzna); natomiast zakończenie (km 0+290.00) na wysokości działki nr 268;
- Jezdnia - konstrukcja nawierzchni projektowanej przebudowy jest następująca:
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 o grubości 4 cm, wyrównanie podbudowy istniejącej kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie o grubości średnio 15 cm; przeprofilowanie (częściowa rozbiórka) istniejącego podłoża z kruszywa łamanego różnych frakcji o zmiennej grubości; istniejące podłoże gruntowe G1/G3; szerokość jezdni – 4 m; kategoria ruchu KR1;
- Utwardzenie pasa terenu – (km 0+025.00 – km 0+065.00) – strona prawa:
konstrukcja nawierzchni projektowanej z kostki betonowej kolorowej (grafit) o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm, projektowana podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego 0/63 i 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm, warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm, istniejące podłoże gruntowe G1/G3;
- Zjazdy - projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm; projektowana podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm, warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm; istniejące podłoże gruntowe G1/G3;
- Pobocza – wzmocnienie nawierzchni warstwą destruktu bitumicznego o grubości min. 10 cm, istniejące podłoże gruntowe G1/G3;
- Odwodnienie – powierzchniowe; poprawa odwodnienia poprzez remont przepustów pod wszystkimi ośmioma zjazdami, zlokalizowanymi w ciągu rowu (obejmujący wymianę części przelotowych na rury PEHD o średnicy 40 cm oraz ścianek czołowych); oczyszczenie z chwastów i gęstych zarośli istniejącego rowu odwadniającego;
- Oznakowanie pionowe - na odcinku planowanym do przebudowy przewiduje się wymianę istniejących elementów oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu;
- Kolizje i inne roboty - m.in. wycinka 1 szt. drzewa, usunięcie karpiny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Kościuszki 6
Ujazd 97-225
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Ujazd
Plac Kościuszki 6
Ujazd 97-225
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się