Opracowanie koncepcji technologicznej kompostowni odpadów dla ZUOK w Hryniewiczach wraz z wykonaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia/raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskaniem decyzji administracyjnych wraz z opcją

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest (zamówienie podstawowe):
1) opracowanie koncepcji technologicznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach o wydajności min. 20 000 Mg/rok;
2) wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia / sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;
3) uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji;
4) uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej dla planowanej inwestycji (o ile zajdzie taka konieczność i obecna decyzja lokalizacyjna nie spełnia wymagań dla planowanej inwestycji).
Koncepcja technologiczna instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (dalej: „Instalacja” lub „inwestycja”) powinna spełniać wymagania przepisów prawa, w tym w szczególności najlepsze dostępne techniki w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z decyzją wykonawczą Ko-misji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003, z uwzględnieniem ewentualnych zmian ww. przepisów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. na podstawie zaakceptowanej koncepcji technologicznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, o której mowa w pkt. 1, zlecenia Wykonawcy:
1) sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) do postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) na budowę tej Instalacji;
2) udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w ramach udzielania wszelkich odpowiedzi i wyjaśnień do PFU.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kombatantów 4
Białystok 15-110
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4
Białystok 15-110
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się