Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zabytkowego parku w Klęce.

» Opis zapytania

1) Wykonanie bieżącej pielęgnacji roślin (drzew, krzewów bylin): podlewanie drzew, krzewów, bylin, wg potrzeb z częstotliwością zapewniającą utrzymanie optymalnej wilgotności podłoża w strefie rizosfery (dot. 86 szt. drzew oraz 1697 szt. krzewów i bylin według załącznika 3.9. do SIWZ), odchwaszczanie mis drzew, rabat z krzewami/bylinami, (dot. 86 szt. drzew oraz 1697 szt. krzewów i bylin według załącznika 3.9. do SIWZ), interwencyjne wykonywanie cięć sanitarnych, korekcyjnych, prześwietlających i technicznych drzew, krzewów (nie dotyczy skutków klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu, wiatrołomów), bieżące usuwanie połamanych oraz suchych drzew i gałęzi (nie dotyczy skutków klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu, wiatrołomów), zdejmowanie zawieszonych gałęzi i konarów w koronach drzew (nie dotyczy skutków klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu, wiatrołomów), usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych, nawożenie roślin, uzupełnianiu ściółki do warstwy grubości 5 cm; (dot. 86 szt. drzew oraz 1697 szt. krzewów i bylin według załącznika 3.9. do SIWZ), jesienne wygrabienie liści, prowadzenie prewencyjnych i interwencyjnych zabiegów ochrony roślin (dot. 86 szt. drzew oraz 1697 szt. krzewów i bylin według załącznika 3.9. do SIWZ).
2) Utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w należytym stanie (4570 m2 ścieżek gruntowych):Nie dopuszcza się do wjazdu pojazdów na ciągi piesze, o masie przekraczającej 500 kg, Nie dopuszcza się używania w obrębie ścieżek ciężkiego sprzętu oraz nie dopuszcza się wykorzystywania ścieżek jako dróg i miejsc postojowych, Bieżące sprzątanie i utrzymanie nawierzchni w czystości oraz usuwanie zanieczyszczeń, chwastów, zalegającej materii organicznej typu liście, skoszona trawa, gałęzie, Okresowe uzupełnianie brakującego kruszywa w warstwie nośnej wraz z dogęszczeniem.
3) Bieżąca całoroczna pielęgnacja trawników (orientacyjnie 3,04 ha – konieczna wizja
w terenie): Koszenie — w okresie wegetacyjnym wraz z wywozem i zagospodarowaniem wykoszonej trawy we własnym zakresie, należy utrzymać wysokość trawy w granicach ok 8 cm); koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 20 cm, minimalnie 5 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów, bieżące rozgrabianie kretowisk, bieżące wykaszanie samosiewów, całoroczne wygrabianie liści - wygrabienie, wywiezienie i zagospodarowanie we własnym zakresie. Podstawowe prace pielęgnacyjne przewidziane są do wykonania, w terminie i z częstotliwością zapewniającą najlepsze efekty, o czym decyduje Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Poznańska 14
Nowe Miasto nad Wartą 63-040
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14
Nowe Miasto nad Wartą 63-040
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się