Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1289N i 1297N

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1289N i 1297N. Zakres robót; zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ; W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oznakowania robót, zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi, zachowania przepisów bhp, a także składowania i wywozu odpadów, powstających w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego załączonego do SIWZ. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiającego zatwierdzony przez organ Zarządzający ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się