„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021."

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza
w Iławie na lata 2020/2021" Przedmiot zamówienia odejmuje:
a) remont ścieżek utwardzonych – mechaniczne dogęszczenie wszystkich ścieżek typu single track i ścieżek rowerowych parku umiejętności oraz ścieżek pieszych, uzupełnienie miejsc rozmycia kruszywem (identycznym z pierwotnie zastosowanym) i powtórnie dogęszczenie mechanicznie za pomocą zagęszczarki o wadze 120-150 kg, szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy
b) konserwacja ławek, hamaków, huśtawek, pochwytów na barierkach pomostu, wyposażenia rowerowego parku umiejętności - trzy razy w trakcie trwania umowy - szczegółowy opis został określony w projekcie/wzorze umowy.
c) CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowanie terenów sportowych i rekreacyjnych
2. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.
3. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w SST oraz SIWZ i wzorze umowy pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SST oraz SIWZ i wzorach umów robót oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniku nr 8 do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym ww. dokumentach
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: przywiezienie materiałów, wyrównywanie ścieżek, zagęszczanie oczyszczenie i konserwacja elementów małej architektury i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w SST na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ - wzorze umowy - §9 i §10.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Iława
ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się