Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zadanie nr 5 - miasto i gmina Głuchołazy

» Opis zapytania

3.1. Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie dróg - tj. zwalczanie śliskości zimowej w technologii posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną, odśnieżanie dróg oraz załadunek i pryzmowanie materiału realizowanych przy użyciu następujących środków sprzętowo - transportowych :
- nośników wraz z pługami odśnieżnymi średnimi i ciężkimi,
- piaskarko – solarek,
- równiarek samojezdnych,
- spycharek,
- sprzętu załadunkowego (ładowarki, koparki i ładowacze).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli sprzętu
wymienionego w pkt. 3.6
3.2. Wykonanie usług w razie awarii.
W przypadku awarii środków transportowych podanych w ofercie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki zastępcze (np. wynajęte) tak, aby całkowita ilość środków do dyspozycji Zamawiającego była zgodna z ilością podaną w ofercie.
W przypadku awarii sprzętu będącego własnością Wykonawcy środki zastępcze we własnym zakresie zapewnia Wykonawca.
3.3. Obowiązki i zadania Wykonawcy.
1. Wykonawca oddaje do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg środki sprzętowo - transportowe wraz z operatorem (kierowcą) posiadającym kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usług.
2. Wykonawca, przez cały okres ważności umowy, gwarantuje oddanie do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonania usług zimowego utrzymania dróg, ilość środków sprzętowo - transportowych zgodną z ilością zadeklarowaną w ofercie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia środków sprzętowo - transportowych z materiałami pędnymi wraz z obsługą wyposażoną w odzież ochronną, zimową i posiłki regeneracyjne w miejscu określonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 2 godz. od otrzymania wezwania lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wezwanie może być pisemne, ustne lub telefoniczne.
5. Wykonawca, w przypadku nasilenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, realizować będzie usługi przez 24 godz./ dobę.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą łączność telefoniczną.
7. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednie pomieszczenia socjalne dla kierowców i operatorów środków sprzętowo - transportowych wezwanych do realizacji usług (w tym dyżurów) i związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
8. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP.

Obowiązki i prawa Zamawiającego.
1. W przypadku wystąpienia potrzeby, Zamawiający przeprowadzi szkolenie dla operatorów i kierowców środków sprzętowo - transportowych w zakresie realizacji usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
2. Ze strony Zamawiającego, do wezwania Wykonawcy do podstawienia środków sprzętowo - transportowych, upoważniony jest Dyrektor Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie, Kierownicy oraz Dyżurny Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie.

3.4. Kontrola wykonania usług.
1. Usługa będzie kontrolowana przez Dyrektora, Kierowników i Dyżurnego Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie.
2. Kontrola będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez ocenę stanu przejezdności dróg. Zamawiający nie odbierze i nie zapłaci za źle wykonane zlecenie.

3.5. Wynagrodzenia za usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg.
1. Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych za 1 godz. pracy sprzętu
i dyżur. Ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia w sezonie zimowym 2020/2021.
Ceny jednostkowe netto obowiązujące w sezonach 2021/2022 i 2022/2023 zostaną ustalone w oparciu o ceny jednostkowe netto z sezonu 2020/2021, z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na 2021 i 2022 rok, ogłoszonego w ustawie budżetowej i pozostaną niezmienne w sezonie zimowym.
Ceny jednostkowe na sezon 2021/2022 wyliczone będą w następujący sposób:
cena jednostkowa 2021/2022 = cena jednostkowa 2020/2021 x (1 + prognozowany wskaźnik za rok 2021)
Ceny jednostkowe na sezon 2021/2022 wyliczone będą w następujący sposób:
cena jednostkowa 2022/2023 = cena jednostkowa 2021/2022 x (1 + prognozowany wskaźnik za rok 2022).
Ewentualna różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług, a podaną
w kosztorysie ofertowym nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych.
2. Ilość godzin pracy i dyżuru jednostek sprzętowo - transportowych przy wykonywaniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz ilości wysypanego na drogę materiału będą potwierdzane przez Kierowników lub Dyżurnego Zakładu Utrzymania Dróg na dokumencie karta najmu. Dokument potwierdzający ilość godzin pracy i dyżurów przy realizacji usług stanowi podstawę do wystawienia faktury i stanowi do niej załącznik.
3. Wykonawca wystawiać będzie faktury 1 raz w miesiącu za usługi wykonane przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych (po zakończeniu każdego miesiąca).

3.6. Drogi objęte zamówieniem winny być utrzymywane przez cały sezon zimowy
2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 w III-cim, IV-tym, V-tym i VI-tym standardzie zimowego utrzymania.

3.7. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg realizowane będą w okresie
od 1 listopada 2020r. do dnia 30 kwietnia 2023r. w zakresie uzależnionym od warunków atmosferycznych w w/w sezonach zimowych.

3.8. Wymieniony w pkt. 3.1 sprzęt zapewniają Wykonawcy.
Szczegółową ilość jednostek sprzętowych podano w pkt. 3.10.
Sól i piasek zapewnia Zamawiający.

3.9. Koszty usług, eksploatacji sprzętu i jednostek sprzętowych ponosi Wykonawca - i mają być one ujęte w cenach jednostkowych podanych w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Piłsudskiego 41
Nysa 48-303
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zakład Utrzymania Dróg w Nysie
Piłsudskiego 41
Nysa 48-303
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się