Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Lelów II Zbyczyce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Lelów II Zbyczyce
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm),
- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , ( Dz. U. z 2019 r., poz 594).
-Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).
- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. ( lub równoważnych) Wymagany termin gwarancji i rękojmi: minimum 24 miesiące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Żwirkowskiego 46
Lelów 42-235
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Ochotnicza Straż Pożarna Lelów II Zbyczyce
Żwirkowskiego 46
Lelów 42-235
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się