Dostawa średniego samochodu ratowniczogaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Świbno

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Świbno zwanej dalej OSP Gdańsk
Świbno. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. W ramach umowy wykonawca przyjmuje do wykonania
realizację zamówienia polegającego na: a) przygotowania pojazdu zgodnie z wymogami opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia, b) zamontowaniu na pojeździe na własny
koszt urządzeń i sprzętu dostarczonych przez zamawiającego. Wykaz sprzętu znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ c) uzyskanie wszelkich wymaganych świadectw dopuszczenia, certyfikatów,
d) przeprowadzenia szkolenia dla obsługi pojazdu, e) wykonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji. Przeglądy będą obejmować czynności niezbędne do
zapewnienia prawidłowej eksploatacji. W przypadku, gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności
w terminach zaleconych przez producentów f) wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność
zamawiającego i wydać mu w swojej siedzibie przedmiot umowy tj. samochód ratowniczo – gaśniczy
posiadający parametry techniczne wyszczególnione w ofercie wykonawcy. g) wykonawca wyda
zamawiającemu przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz maksymalną ilością płynów
eksploatacyjnych. h) zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia, o
którym mowa § 2 ust. 1 umowy określonej w Rozdziale 15 SIWZ, oraz do odebrania przedmiotu
umowy zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się