Dostawa energii elektrycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków stanowiących własność Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.
2) Zestawienie punktów poboru energii wraz ze specyfikacją zużycia energii wyszczególniono w Wykazie PPE (punktów poboru energii) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
3) Usługi dystrybucji świadczone będą na podstawie odrębnej umowy zawartej z OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego), tj. z TAURON Dystrybucja S.A., z którego sieci zasilane są poszczególne PPE.
4) Umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawrze Zamawiający we własnym zakresie.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia ww. OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
6) Przewidywana ilość dostarczanej energii w okresie obowiązywania umowy (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) wynosi 1 002 250 kWh - podział na poszczególne PPE w załączniku nr 1.
7) Wskazana ilość energii elektrycznej stanowi jedynie przybliżoną wartość. Faktyczne zużycie energii elektrycznej uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych PPE Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie jednostkowe ceny energii.
8) Wykonawca zobowiązany będzie również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Koszty wynikające z dokonania bilansowania muszą zostać uwzględnione w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę.
9) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w zakresie zachowania standardów jakościowych.
10) Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
11) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka do ich naliczenia.
12) Wykonawca będzie zobowiązany do oświadczenia o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucji z OSD, do sieci którego przyłączone są PPE Zamawiającego lub o ich zawarciu, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej.
13) Zamawiający posiada dla przedmiotowych PPE umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2021. Zamawiający posiada dla przedmiotowych PPE umowy dystrybucji energii elektrycznej zawarte na czas nieokreślony.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktury z tytułu płatności za dostarczaną energię w formie zbiorczej na wszystkie PPE.
15) Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania stawek dla taryf C11, C12a, C12b, C21, G11, O12. Obecnie Zamawiający korzysta z dostaw energii w ramach taryf: C11, C21, O12 oraz G11. Wskazane w Formularzu cenowym stawki dla taryf: C12a oraz C12b znajdą zastosowanie wyłącznie w przypadku dokonania przez Zamawiającego w stosunku do konkretnego PPE zmiany taryfy. Do wyliczenia ceny ofertowej brane pod uwagę będą wyłącznie stawki, z których Zamawiający korzysta obecnie.
16) Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191) istnieje możliwość wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2020 | 10:45


» Lokalizacja

Wawel 5
Kraków 31-001
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Wawel 5
Kraków 31-001
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się