Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokólskiego w sezonie zimowym 2020/2021.

» Opis zapytania

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokólskiego w sezonie zimowym 2020/2021.
1.1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sokólskiego w sezonie zimowym 2020/2021. Zimowe utrzymanie polega na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg jednostkami sprzętowo – transportowymi z podziałem na zadania:
Zadanie Nr 1 – Odśnieżanie na terenie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.
Zadanie Nr 2 – Zwalczanie śliskości na:
Zadanie Nr 2.1 – zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego Nr 1 w Sokółce
Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Sokółce – gminy: Sokółka, Krynki, Kuźnica, Szudziałowo.
Zadanie Nr 2.2 – zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej
Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej – gminy: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Sidra.
Zadanie Nr 2.3 – zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego Nr 3 w Suchowoli
Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 3 w Suchowoli – gminy: Janów, Korycin, Suchowola.
Zadanie Nr 3 – Zimowe utrzymanie chodników (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.
1.2. Opis przedmiotu zamówienia.
1.2.1. Zadanie Nr 1 – Odśnieżanie na terenie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.
Zakres obejmuje usługi na terenie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w zakresie zimowego utrzymania dróg polegające na odśnieżaniu dróg zarządzanych przez Zamawiającego. Drogi powiatowe przeznaczone do odśnieżania w sezonie zimowym 2020/2021 obejmują łącznie 877,245km. Sprzęt zapotrzebowany przez Zamawiającego określono grupami: sprzęt lekki, sprzęt średni, sprzęt ciężki, sprzęt budowlany.
1.2.1.1. Grupa I – sprzęt lekki (pługi jednostronne montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6,0 ton)
1) ciągniki rolnicze – szt. 5,
2) samochody ciężarowe – szt. 4,
3) inny sprzęt spełniający wymagania – szt. 2.
1.2.1.2. Grupa II – sprzęt średni (pługi jednostronne lub dwustronne montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności od 6,0 ÷ 8,0 ton)
1) ciągniki średnie – szt. 2,
2) samochody ciężarowe średnie – szt. 10,
3) inny sprzęt spełniający wymagania – szt. 2.
1.2.1.3. Grupa III – sprzęt ciężki (pługi dwustronne montowane na samochodach o ładowności powyżej 8,0 ton)
1) ciągniki ciężkie – szt. 4,
2) samochody ciężarowe ciężkie – szt. 3,
3) inny sprzęt spełniający wymagania – szt. 2.
1.2.1.4. Grupa IV – sprzęt budowlany
1) równiarki – szt. 9,
2) spycharki o mocy do 80 KM – szt. 5,
3) spycharki o mocy 80 ÷ 125KM – szt. 3,
4) spycharki o mocy 125 ÷ 170 KM – szt. 3,
5) spycharki o mocy powyżej 170 KM – szt. 1,
6) ładowarki o mocy powyżej 200 KM – szt. 2,
7) inny sprzęt spełniający wymagania – szt. 3.
1.2.2. Zadanie Nr 2 – Zwalczanie śliskości.
1.2.2.1. Zadanie Nr 2.1 – Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Sokółce.
1) Zakres obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, polegające na zwalczaniu śliskości na terenie działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 1 w Sokółce w tym ulic na terenie miasta Sokółka (47 221,00m2; 7,381km) zarządzanych przez Zamawiającego.
2) Miejsca przeznaczone do zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2020/2021 obejmują:
- Obwód Drogowo Mostowy Nr 1 w Sokółce – 264 400,00m2 (52,860km); + ulice na terenie miasta Sokółka 47 221,00m2 (7,381km).
3) Sprzęt zapotrzebowany przez Zamawiającego:
- piaskarki o ładowności nie mniejszej niż 3,5 tony – szt. 2,
- ciągniki rolnicze z rozrzutnikiem o ładowności nie mniejszej niż 2,0 tony – szt. 4.
1.2.2.2. Zadanie Nr 2.2 – Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej.
1) Zakres obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, polegające na zwalczaniu śliskości na terenie działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej zarządzanych przez Zamawiającego.
2) Miejsca przeznaczone do zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2020/2021 obejmują:
- Obwód Drogowo Mostowy Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej – 109 000,00m2 (21,800km)
3) Sprzęt zapotrzebowany przez Zamawiającego:
- piaskarki o ładowności nie mniejszej niż 3,5 tony – szt. 1,
- ciągniki rolnicze z rozrzutnikiem o ładowności nie mniejszej niż 2,0 tony – szt. 3.
1.2.2.3. Zadanie Nr 2.3 – Teren działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 3 w Suchowoli.
1) Zakres obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, polegające na zwalczaniu śliskości na terenie działalności Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 3 w Suchowoli zarządzanych przez Zamawiającego.
2) Miejsca przeznaczone do zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2020/2021 obejmują:
- Obwód Drogowo Mostowy Nr 3 w Suchowoli – 134 000,00m2 (24,560km)
3) Sprzęt zapotrzebowany przez Zamawiającego:
- piaskarki o ładowności nie mniejszej niż 3,5 tony – szt. 1,
- ciągniki rolnicze z rozrzutnikiem o ładowności nie mniejszej niż 2,0 tony – szt. 3.
1.2.3. Zadanie Nr 3 – Zimowe utrzymanie chodników (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) na terenie miasta Dąbrowa Białostocka
1) Zakres obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania chodników zlokalizowanych przy drogach – ulicach – powiatowych na terenie miasta Dąbrowa Białostocka, polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w sezonie zimowym 2020/2021
2) Miejsca przeznaczone do odśnieżania i zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2020/2021 obejmują chodniki położone w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Dąbrowa Białostocka zarządzanych przez Zamawiającego:
- 2307B ul. Sportowa 572m x 1,5m x 1 = 858 m2
- 2311B ul. Sienkiewicza 678m x 1,5m x 1 = 1017 m2
- 1253B ul. 1000-lecia 1060m x 1,5m x 2 = 3180 m2
- 2308B ul. Kunawina 430m x 1,5m x 2 = 1290 m2
- 2308B ul. Kunawina 709m x 1,5m x 1 = 1063,5 m2
- 2310B ul. Południowa 477m x 1,5m x 2 = 1431 m2
- 2309B ul. Obwodowa 294m x 1,5m x 2 = 882 m2
- 2309B ul. Obwodowa 260m x 1,5m x 1 = 390 m2
- 2312B ul. Skłodowskiej 499m x 1,5m x 1 = 748,5 m2
- 1230B ul. Konopnickiej 253m x 1,5m x 1 = 379,5 m2
- 1230B ul. Konopnickiej 604m x 1,5m x 2 = 1812 m2
3) Sprzęt zapotrzebowany przez Zamawiającego:
- sprzęt - pojazd mechaniczny małogabarytowy (ciągnik/inny pojazd mechaniczny) przystosowany do zimowego utrzymania chodników położonych w ciągu dróg – ulic – szt. 1,
1.3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót utrzymania zimowego dróg, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.4. Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt.
1.5. Materiały zastosowane przy realizacji zamówienia powinny być dopuszczone do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg.
1.6. Wykonawca ponosi wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z nienależytego i nieterminowego wykonania zadania.
1.7. Sprzęt Wykonawcy powinien być wyposażony w lampę sygnalizacyjną koloru pomarańczowego.
1.8. Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni pracować w kamizelkach ostrzegawczych koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi.
1.9. Zamawiający zastrzega sobie, że ze względu na nieprzewidywalność i losowość warunków pogodowych, których nie jest w stanie przewidzieć na etapie procedury przetargowej, iż w przypadku braku pokrycia w poszczególnych asortymentach sprzętu przewidzianego dla zadania nr 1, będzie mógł skorzystać z możliwości zawarcia umów z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty odpowiednio dla asortymentów, w których wystąpiło przekroczenie w stosunku do zapotrzebowanej ilości sprzętu.
1.10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
1.11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1 wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług, czyli tzw. pracowników fizycznych – operatorzy sprzętu. Wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie.
1.12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.11. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obowiązuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
1.13. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Rozdziałach II. – IV. SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Torowa 12
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
ul. Torowa 12
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się