Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej z przebudową dachu remizy OSP w Tonowie

» Opis zapytania

I. Realizacja zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej, o projektowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń 141,00 m2, w szczególności:
1) prace rozbiórkowe – zdjęcie pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej, rozbiórka ścian szczytowych;
2) roboty budowlane: wykonanie fundamentów; izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, ścian zewnętrznych, wewnętrznych; konstrukcji dachowej kratowej wraz z pokryciem dachowym z blachodachówki; obróbki dachowe; ocieplenie ścian budynku, ;
3) wykonanie instalacji: elektrycznych, wentylacyjnych i sanitarnych; odgromowej i uziemiającej; instalacji CO wraz z montażem kotła CO na ekogroszek;
4) prace wykończeniowe: tynki ścian; sufit z płyt gipsowo-kartonowych; posadzki; montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja, obróbki blacharskie,
5) zagospodarowanie terenu– nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
II.Informacja o wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności przy realizacji zamówienia:

1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020,poz. 1320) osób wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ww ustawy, przy realizacji robót budowlanych wskazanych w ust. 2.1 przedmiotu zamówienia w szczególności:
a) prace rozbiórkowe, roboty budowlane, prace wykończeniowe,
b) wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, odgromowych i uziemiających, centralnego ogrzewania;
c) zagospodarowanie terenu - prace brukarskie,


2) Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonania robót budowlanych – przedłoży Zamawiającemu:

-oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane wpunkcie1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1.Wykonawca, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, przedłoży Zamawiającemu:
a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w punkcie 1;
b) oświadczenia osób wykonujących w/w czynności, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
III. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularz nr 1) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

3) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

IV.Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

2) W odniesieniu do warunków kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp - musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów tj. zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
- zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( według formularza nr 4).

V.Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, o których mowa art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, określające dokładnie zakres umocowania, należy dołączyć do oferty.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają określone w niniejszej specyfikacji warunki udziału w postępowaniu oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia .

3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej postanowienia: określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia, czas trwania umowy ( okres realizacji zamówienia, postanowienia dotyczące okresu gwarancji i rękojmi).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Gnieźnieńska 3
Janowiec Wielkopolski 88-430
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Janowiec Wielkopolski
Gnieźnieńska 3
Janowiec Wielkopolski 88-430
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się